Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban ủy ban nhân dân huyện

Ngày 9/11/2022, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Dự họp có đồng chí Trần Anh Cường, Phó chủ tịch UBND huyện và các cơ quan liên quan.

Tại cuộc họp, UBND huyện đã nghe và cho ý kiến đối với các nội dung về kết quả rà soát, quản lý thuế điều chỉnh thuế đối với hộ, các nhân kinh doanh trên địa bàn huyện; xử lý các vấn đề liên quan đến di dời, giải tỏa hoạt động nuôi trồng thủy sản không phép theo chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Công văn số 1095-CV/TU ngày 31/10/2022; rà soát bố trí kế hoạch vốn năm 2023 theo yêu cầu tại Công văn số 4314/KHĐT-THQH ngày 04/11/2022 của sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận các nội dung

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các xã, thị trấn tiếp tục tiến hành tổ chức rà soát số hộ có hoạt động kinh doanh trên địa bàn đơn vi quản lý; UBND các xã, thị trấn chủ động rà soát doanh số bán hàng của hộ kinh doanh để xem xét, tham mưu, đề xuất việc quản lý thuế. Tiếp tục triển khai thực hiện di dời, giải tỏa hoạt động nuôi trồng thủy sản không phép trên cơ sở các chỉ đạo của UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện những năm gần đây; các xã ven biển chủ động rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ đạo của UBND huyện, đồng thời tham mưu, đề xuất biện pháp xử lý các trường hợp nuôi biển không phép, vi phạm luồng lạch. Phòng Tài chính – Kế hoạch tiếp thu ý kiến của lãnh đạo UBND huyện để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo xin bố trí kế hoạch vốn năm 2023 theo yêu cầu tại Công văn số 4314/KHĐT-THQH ngày 04/11/2022 của sở Kế hoạch và Đầu tư, trình lãnh đạo UBND huyện xem xét, phê duyệt để báo cáo sở Kế hoạch và Đầu tư theo yêu cầu.

Tại cuộc họp, UBND huyện cũng đã nghe và cho ý kiến về các nội dung quan trọng khác.

Quốc Nghị