Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban Thường trực Huyện ủy

Ngày 3/1/2023, Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Dự họp có Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan liên quan. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy, chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, sau khi nghe nội dung 2 dự thảo Chỉ thị của BTV Huyện ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự và quân sự quốc phòng địa phương năm 2023 do Đảng ủy Công an huyện và Đảng ủy Quân sự huyện chuẩn bị. Thường trực Huyện ủy đề nghị đối với Chỉ thị của BTV Huyện ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2023, cơ quan Công an huyện cần tập trung chỉ rõ những khó khăn, thách thức trong năm 2023 để đưa ra các giải pháp thực hiện phù hợp; chỉ thị cần xây dựng ngắn gọn hơn, đảm bảo đầy đủ, cô đọng, rõ nét nội dung để dễ triển khai; chỉ thị nên đi vào những vấn đề tác động trực tiếp đến địa phương để chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm; cần nhấn mạnh thêm nội dung dự báo tình hình và nên xây dựng nội dung tập trung vào 8 nhóm nhiệm vụ cụ thể liên quan đến công tác quán triệt, triển khai, phòng ngừa, hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, công tác lãnh đạo xây dựng lực lượng công an, công tác tuyên truyền… Đối với Chỉ thị của BTV Huyện ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo quân sự quốc phòng địa phương năm 2023, cơ quan tham mưu BCHQS huyện cần bổ sung thêm phần nhận định, dự báo tình hình thực tế hiện nay, các căn cứ viện dẫn và các NQ có liên quan đến lĩnh vực quân sự; bổ sung thêm công tác PCTT&TKCNCH vào nội dung của Chỉ thị, đảm bảo hoàn thành để ban hành theo đúng KH.

Đối với nội dung về kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng huyện NTM nâng cao năm 2022 và tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt NTM nâng cao. Theo báo cáo, đến thời điểm 31/12/2022, huyện đánh giá đạt 09/09 tiêu chí và 38/38 chỉ tiêu, đã hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận cấp huyện. Thực hiện kế hoạch xã NTM nâng cao; NTM kiểu mẫu, tính đến thời điểm này, UBND tỉnh đã công nhận: 02 xã Đầm Hà, Quảng Tân đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021; xã Tân Lập được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021; các xã Tân Bình, Dực Yên đã hoàn thành hồ sơ đề nghị UBND tỉnh xét công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; xã Đại Bình đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận NTM nâng cao năm 2022 theo lộ trình, huyện sẽ tổ chức xét duyệt và nộp hồ sơ đề nghị Hội đồng thẩm tỉnh trong quí I/2023 theo quy định. Tổ chức xét và công nhận 7 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số thôn, bản đạt lên 51/60 thôn, bản đạt tỷ lệ 85% thôn NTM… Sau khi nghe báo cáo của UBND huyện và ý kiến tham gia của các đơn vị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị các địa phương, cơ quan đơn vị tiếp tục tập trung đẩy mạnh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí trong lộ trình thực hiện; tiếp tục triển khai nhiệm vụ về xây dựng NTM năm 2023 và có KH hoàn thành NTM kiểu mẫu năm 2025 theo NQ đã đề ra; UBND huyện chỉ đạo hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng các hồ sơ minh chứng cho hồ sơ NTM nâng cao của huyện đảm bảo theo KH; UBND huyện cần có văn bản gửi các sở, ngành của tỉnh phối hợp hoàn thiện các hồ sơ minh chứng có liên quan, đồng thời có báo cáo gửi UBND tỉnh để chỉ đạo các nội dung liên quan đến các sở, ngành.

Quốc Nghị