Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban Thường trực Huyện ủy

Ngày 11/10, Thường trực Huyện ủy đã họp giao ban để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về Báo cáo đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Theo đó, những năm qua, huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết được đẩy mạnh với nhiều hình thức, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của khoa học và công nghệ đã được nâng lên. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ. Công tác xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển KH&CN được quan tâm chỉ đạo. Ngoài nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của Tỉnh, hàng năm huyện đã dành 2% từ nguồn thu ngân sách trên địa bàn để đầu tư cho hoạt động ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ. Việc triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống được đẩy mạnh. Trên lĩnh vực nông nghiệp đã dần hình thành các vùng sản xuất tập trung theo chuỗi liên kết, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển sản phẩm OCOP được đẩy mạnh góp phần nâng cao giá trị, tăng thu nhập cho người dân. Toàn huyện có 29 sản phẩm OCOP, trong đó 3 sản phẩm được cấp 4 sao, 8 sản phẩm cấp 3 sao, 17/22 sản phẩm có nhãn mác, bao bì; 10 sản phẩm được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy đăng ký nhãn hiệu. Nhiều sản phẩm OCOP của huyện như trứng vịt biển Tân Bình, chân giò nướng Ba Miền, dao Pản Đầm Hà, củ cải khô.v.v đã được đưa lên sàn thương mại điện tử Postmast.vn nhằm kết nối xúc tiến thương mại thông qua nền tảng số, giúp tăng hiệu quả tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đó, huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đến nay, 100% đơn vị được triển khai hệ thống Chính quyền điện tử đều đã đưa vào sử dụng và khai thác có hiệu quả. 100% thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết cấp huyện, cấp xã được cập nhật, số hóa quy trình giải quyết lên Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu Một cửa điện tử để giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng . Trên 98% văn bản đã được gửi, nhận qua hệ thống Chính quyền điện tử. Số thủ tục được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt trên 89,9%; mức độ 4 đạt trên 83,8% tại trung tâm. Việc triển khai sử dụng biên lai điện tử, hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt được đẩy mạnh. Qua đó đã có tác động tích cực thúc đẩy kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện phát triển.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Kết luận nội dung này, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu tại hội nghị, cơ quan tham mưu tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện báo cáo. Trong đó, tập trung đánh giá, phân tích sâu hơn về đặc điểm tình hình; chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn có tác động trực tiếp đến việc triển khai Nghị quyết. Đánh giá công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai, cụ thể hóa của cấp ủy, chính quyền, các đơn vị liên quan, các doanh nghiệp. Đánh giá kết quả thực hiện kiểm đếm trên các lĩnh vực, việc áp dụng khoa học công nghệ, nghiên cứu khoa học, nguồn lực để triển khai Nghị quyết; làm rõ kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm; bổ sung các giải pháp trong thời gian tới và đề xuất, kiến nghị.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, Thường trực Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về việc thực hiện mô hình Ban Tuyên giáo – Trung tâm chính trị cấp huyện; Rà soát việc thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 24/5/2022 của UBND huyện về thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức cấp xã theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020; Kết luận số 27-KL/TW ngày 21/02/2022 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ và công tác tổ chức cán bộ; Tiến độ triển khai thực hiện Thông báo số 16-TB/TW ngày 7/7/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII  và công tác tổ chức cán bộ; Công tác chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ công tác tuần.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)