Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban lãnh đạo UBND huyện

Ngày 24/4, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Dự họp có đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Trần Anh Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các địa phương liên quan.

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND huyện đã nghe và cho ý kiến về Báo cáo kết quả triển khai và những nội dung cần xin ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy về Quy hoạch nông thôn các xã, Quy hoạch mở rộng Thị trấn Đầm Hà. Theo đó, căn cứ kết quả triển khai điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Đầm Hà đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch chung mở rộng thị trấn Đầm Hà tỷ lệ 1/10.000 đến năm 2040, UBND huyện đã chỉ đạo các xã chủ trì lập quy hoạch chung xây dựng xã; Tổ chức lập và phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán lập nhiệm vụ, quy hoạch chung xây dựng các xã trên địa bàn huyện; Tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn lập nhiệm vụ, quy hoạch chung xây dựng các xã; Rà soát, lập nhiệm vụ, quy hoạch đồ án chung xây dựng các xã song song với các nội dung đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Đầm Hà, quy hoạch chung mở rộng thị trấn Đầm Hà. Sau khi điều chỉnh quy hoạch vùng huyện được phê duyệt ngày 29/3/2023, các xã đang tích cực phối hợp với đơn vị tư vấn cập nhật, bổ sung các nội dung và hoàn tất các thủ tục tiếp theo theo đúng quy định.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp 

Kết luận nội dung này, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Trên cơ sở các ý kiến tham gia tại cuộc họp, cơ quan tham mưu tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện báo cáo. Trong đó khẳng định: Ngay sau khi triển khai Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Đầm Hà đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, rà soát tổng thể Quy hoạch chung xây dựng các xã, Quy hoạch mở rộng Thị trấn Đầm Hà. Các đồ án cơ bản đáp ứng yêu cầu theo đúng tinh thần chỉ đạo: Phù hợp với quy hoạch lớp trên (Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Đầm Hà đến 2020, tầm nhìn đến 2030; Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Đầm Hà đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đầm Hà); Cập nhật những đề án, dự án, kế hoạch mà đã được cấp thẩm quyền kết luận, cho chủ trương về Quy hoạch vùng huyện; Phân tích và đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội đặc thù của các xã. Về tiến độ, UBND huyện đã chỉ đạo đến ngày 15/5/2023, các xã hoàn thiện quy hoạch gửi về Phòng Kinh tế – Hạ tầng và hoàn tất các thủ tục tiếp theo theo đúng quy định. Đồng chí cũng thống nhất một số nội dung cần xin ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy đối với Quy hoạch chung mở rộng thị trấn Đầm Hà và Quy hoạch chung xây dựng các xã để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND huyện cũng đã nghe và cho ý kiến về Báo cáo kết quả công tác đầu tư và thu ngân sách từ các dự án đầu tư hạ tầng từ ngân sách năm 2021 – 2022; Hồ sơ xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với di tích Đồn Đen, Thị trấn Đầm Hà; Thủ tục bàn giao, quản lý trường bắn (cũ) tại xã Dực Yên theo đúng quy định; Báo cáo kết quả làm việc với đoàn kiểm tra và đề xuất công tác chỉ đạo khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém qua kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Tờ trình đề nghị phê duyệt bổ sung (điều chỉnh)  Đề án tinh giản biên chế theo quy định của Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)