Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đoàn công tác của tạp cộng sản làm việc với huyện Đầm Hà

Ngày 24/7/2019, Đoàn công tác của tạp chí cộng sản đã có buổi làm việc với Huyện ủy Đầm Hà để nghe kết quả thực hiện nghị quyết 18 NQ/TW, đề án 25 về sắp xếp hoàn thiện bộ máy và tinh giản biên chế, công tác xây Đảng. Đồng chí Vũ Văn Phú – Phó Bí thư thường trực HU, Chủ tịch HĐND huyện trực tiếp làm việc với Đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, Đại diện Đoàn công tác của tạp chí cộng sản đã thông tin tới các đại biểu một số nét khái quát về tạp chí cộng sản. Theo đó, Tạp chí Cộng sản là ngọn cờ tiên phong truyền bá, hướng dẫn lý luận chính trị; tổng kết thực tiễn để bổ sung, phát triển lý luận; duy trì và thường xuyên cải tiến nhiều chuyên mục mang bản sắc riêng, để lại nhiều dấu ấn với bạn đọc; đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch và các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tích cực tham gia thông tin đối ngoại đối với các vấn đề ở tầm lý luận chính trị. Sau hơn 30 năm đổi mới vừa qua, Tạp chí Cộng sản đã đạt được nhiều kết quả tích cực và nổi bật. Tạp chí luôn đi đầu trong tuyên truyền, giáo dục về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, những vấn đề phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại.

Đồng chí Vũ Văn Phú phát biểu tại buổi làm việc

Giới thiệu đôi nét về đặc điểm tình hình của địa phương; tình hình phát triển kinh tế – xã hội; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đồng chí Vũ Văn Phú – Phó Bí thư thường trực HU, Chủ tịch HĐND huyện cho biết, qua công tác sơ kết 06 tháng đầu năm, kinh tế – xã hội của huyện tiếp tục ổn định. Cấp ủy các cấp đã tập trung, quyết liệt trong chỉ đạo, thực hiện Nghị Quyết 18 NQ/TW; đề án 25 phù hợp với tình hình thực tiễn của huyện, tổ chức bộ máy, biên chế của huyện được sắp xếp theo hướng gọn lại, hoạt động có hiệu quả. Trong đó, giảm 9 đầu mối cơ quan, đơn vị thuộc huyện và 2 cơ đơn vị thuộc phòng chuyên môn huyện; Tinh giản biên chế được thực hiện đồng thời với cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức và gắn với công tác đào tạo bồi dưỡng. Trong đó, từ năm 2015 biên chế cấp huyện giảm 24 người, cấp xã giảm 38, biên chế sự nghiệp giảm 11, công tác luân chuyển cán bộ được chú trọng thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng, từ năm 2015 đến nay, toàn huyện đã có 99 cán bộ lãnh đạo, quản lý được luân chuyển. Nhờ đó,  đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu thảo luận

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của tạp chí cộng sản đã lắng nghe các đại biểu thảo luận, nêu lên những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở trong quá trình thực hiện nghị quyết 18 NQ/TW, đề án 25 về sắp xếp hoàn thiện bộ máy và tinh giản biên chế, công tác xây Đảng ở các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc. Đoàn công tác của tạp chí cộng sản đã tiếp thu và cho biết bằng nghiệp vụ của mình sẽ chắt lọc thông tin, để phản ánh lên mặt báo của Tạp chí cộng sản trong thời gian sớm nhất.

                                                                              Tiến Cường – TTTT & VH