Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đảng bộ xã Dực Yên – Vững tin bước vào nhiệm kỳ mới

Với tinh thần chủ động, quyết tâm, đoàn kết, sáng tạo, nhiệm kỳ 2015 – 2020, xã Dực Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, Quốc phòng, an ninh; tạo nền tảng vững chắc để Đảng bộ xã vững tin bước vào nhiệm kỳ mới 2020 – 2025.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, trong bối cảnh kinh tế – xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức, song cùng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền huyện, xã Dực Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp, hiệu quả; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra. Kinh tế có bước phát triển tích cực. Kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ. An sinh xã hội được đảm bảo. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định trong thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng bộ xã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng tăng cường dân chủ, nâng cao trách nhiệm của mỗi tổ chức và cá nhân; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, giữ vững nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thường xuyên kiểm tra, giám sát các chi bộ và cán bộ, đảng viên thực hiện quy chế của Đảng ủy và Điều lệ Đảng; đẩy mạnh kiểm điểm tự phê bình và phê bình nhằm phân tích, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm đẩy mạnh. Hàng năm, Ban Chấp hành Đảng bộ xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; lồng ghép việc học tập với các phong trào thi đua cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tế của địa phương. Qua đó, nhận thức và ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Các đồng chí trong cấp ủy được phân công trực tiếp phụ trách và dự sinh hoạt tại chi bộ thôn

Thực hiện sự chỉ đạo của cấp ủy các cấp về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nông thôn, đảng ủy xã tập trung chỉ đạo, phân công các đồng chí trong cấp ủy trực tiếp phụ trách và tham dự sinh hoạt với chi bộ thôn; 100% chi bộ duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt hàng tháng. Nội dung sinh hoạt được đổi mới, gắn với tình hình thực tiễn cơ sở, tập trung bàn các biện pháp giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của đảng viên và quần chúng nhân dân. Công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Trình độ, năng lực của cán bộ, đảng viên được nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, triển khai thực hiện đề án 25 về “đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”, xã Dực yên đã thực hiện bố trí nhất thể hóa Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã; Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBMTTQ xã; nhất thể hóa 100% Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn nhiệm kỳ 2017 – 2020 và 2020 – 2022. Nhờ đó, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tinh gọn cơ cấu bộ máy; tạo sự thống nhất, đồng thuận từ việc ban hành chủ trương đến tổ chức thực hiện. Từ đó, đưa Nghị quyết của Đảng đến gần hơn với người dân.

Cùng với đó, Công tác dân vận đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, phong cách, lề lối làm việc. Trong đó chú trọng việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để có những kiến nghị, giải pháp kịp thời. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai tích cực. Hệ thống chính trị không ngừng được xây dựng và củng cố. Hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội được nâng lên, phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, Chính quyền và nhân dân; góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, đem lại niềm tin, sự đồng thuận cao trong xã hội; nâng tỷ lệ kết nạp đảng viên mới lên 7%/năm, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Mô hình trang trại của gia đình ông Cao Văn Thắng – thôn Đồng tâm, xã Dực Yên cho hiệu quả kinh tế cao

Trong phát triển kinh tế, Đảng bộ xã tập trung phát huy nội lực, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi hợp lý; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tranh thủ mọi nguồn đầu tư, hỗ trợ khuyến khích phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; chú trọng quy hoạch vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Đồng thời triển khai thực hiện tốt các cơ chế hỗ trợ sản xuất; tạo điều kiện về đất đai, hỗ trợ vay vốn để khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm; đẩy mạnh thực hiện các mô hình, dự án phát triển sản xuất để chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân. Nhờ đó, đã mang lại hiệu quả thiết thực. Kinh tế có bước tăng trưởng khá, bình quân đạt 12,6%/năm. Quy mô sản xuất được mở rộng; nhiều mô hình kinh tế khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương như: sản xuất sơ chế gỗ, mộc dân dụng, xay sát, nghiền thức ăn gia súc, gia cầm v.v. Các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ có hiệu quả ở nông thôn được quan tâm khuyến khích phát triển. Số lượng cá trang trại, gia trại tăng lên. Đến nay, trên địa bàn xã có 3 HTX, 31 trang trại, 18 gia trại, duy trì hiệu quả hoạt động của 1 CLB nông trang với 35 thành viên. Sự phát triển các tổ chức kinh tế trên địa bàn xã đã góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn sản xuất theo hướng hàng hoá tập trung, giúp cho kinh tế hộ gia đình phát triển; góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân. Tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm.

Nhiều mô hình kinh tế khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương

Cùng với đó, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển các sản phẩm của địa phương cũng được quan tâm chỉ đạo nhằm làm tăng chất lượng, hiệu quả và giá trị sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm trong chương trình OCOP. Hiện, xã Dực Yên có 3 sản phẩm OCOP gồm: gạo bao thai, lạc, đỗ tương xanh. Các sản phẩm đều có nhãn mác, bao bì và cục sở hữu trí tuệ chứng nhận. 18 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATVSTP, 1 cơ sở được cấp giấy chứng nhận ATVSTP. Việc triển khai có hiệu quả chương trình OCOP, đã tạo đà cho các sản phẩm hàng hóa của xã phát triển, góp phần thúc đẩy và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

Trên lĩnh vực tài chính ngân sách, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, duy trì tốt nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu triệt để gắn, các chỉ tiêu về thu ngân sách trên địa bàn xã đều đạt và vượt kế hoạch huyện giao, tăng 32,6% so với Nghị quyết Đại hội.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Dực Yên tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng; phát động sâu rộng phong trào “chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với chương trình 135, vận động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Nhiều cách làm hay, sáng tạo được áp dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương, mang lại những kết quả quan trọng. Nhận thức về vai trò chủ thể, trách nhiệm của người dân được nâng lên. Trong 5 năm, xã đã huy động nguồn vốn xây dựng nông thôn mới  trên 97,6 tỷ đồng. Với phương châm “ nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhân dân trong  xã đã tự nguyện hiến 1,4 ha đất; trên 3.000 cây ăn quả và cây lấy gỗ; 330 m2 hoa màu, vật kiến trúc và hàng nghìn ngày công với tổng trị giá trên 13 tỷ đồng. Nhờ có sự chủ động, tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và sự hưởng ứng, đồng tình của nhân dân, năm 2017 Dực Yên đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, về đích sớm một năm so với Nghị quyết Đại hội. T

Hoa và cây xanh được trồng 2 bên đường tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp

rên cơ sở đó, xã Dực Yên tiếp tục rà soát, đánh giá từng tiêu chí nhằm củng cố, hoàn thiện bền vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền; duy trì, triển khai tích cực phong trào “Ngày chủ nhật xanh”. Đồng thời hướng dẫn các hộ dân bố trí lại vườn mẫu, định hướng loại cây trồng, vật nuôi, cách thức lập quy hoạch và vẽ sơ đồ thiết kế cho vườn mẫu. Các hộ dân chủ động chỉnh trang, cải tạo khuôn viên vườn để triển khai thực hiện. Đến nay, xã Dực Yên đã xây dựng được 3 /4 thôn NTM kiểu mẫu, 25 vườn mẫu,  hoàn thành 6/8 tiêu chí, 24/27 chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới nâng cao. Những kết quả trong xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi căn bản diện mạo cũng như đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong xã.

Mô hình vườn mẫu của gia đình anh Đặng Văn Tiến – thôn Đồng Tâm, xã Dực Yên

Đi đôi với phát triển kinh tế, xã cũng đã dành nhiều sự quan tâm, đầu tư  phát triển văn hóa, xã hội, đặc biệt là các chính sách an sinh xã hội, chương trình mục tiêu Quốc gia về xóa đói, giảm nghèo, tạo thêm việc làm cho người lao động và phòng chống tệ nạn xã hội. Đến hết năm 2019, xã Dực Yên không còn hộ nghèo; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm xuống còn 2,52%. Công tác giáo dục, đào tạo đạt được nhiều kết quả tích cực. Chất lượng dạy và học được nâng lên. Hệ thống trường lớp được đầu tư đồng bộ. Trên địa bàn xã có 3/3 trường học đạt chuẩn Quốc gia. Công tác y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình được cải thiện, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tỷ lệ hộ dân tham gia BHYT đạt 97,7%.

Trên lĩnh vực văn hóa thông tin, thể dục thể thao, xã cũng đạt được nhiều thành tựu đáng phấn khởi. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” được triển khai hiệu quả, từng bước lan tỏa vào đời sống nhân dân. Các giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc được bảo tồnvà phát triển. Các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu vui chơi, sinh hoạt văn hóa, tập luyện thể dục thể thao trong nhân dân được quan tâm đầu tư. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Đến nay, toàn xã có 4/4 thôn được công nhận thôn văn hóa; số hộ đạt gia đình văn hóa hàng năm đạt 85% trở lên.

Các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư

Xác định công tác quốc phòng – an ninh là nhiệm vụ chiến lược trong công cuộc xây dựng và bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, Đảng bộ xã đã triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương; tích cực tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;  duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp triển khai có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông, kịp thời ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật, đảm bảo giữ vững an nính chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, là nền tảng vững chắc và động lực mạnh mẽ để xã Dực Yên vững tin bước vào nhiệm kỳ mới. Tin tưởng rằng, với ý chí quyết tâm, sự đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, xã Dực Yên sẽ tiếp tục bứt phá đi lên, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những năm tiếp theo; xây dựng xã ngày càng phát triển.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)