Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

ĐẦM HÀ XẾP THỨ 2 TOÀN TỈNH CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CẤP HUYỆN (DGI)

Đây là bộ chỉ số để đo lường mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh; đánh giá hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp trong quá trình thực thi công vụ ở những lĩnh vực người dân quan tâm và tương tác thường xuyên với chính quyền địa phương. Từ kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện, các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố, UBND cấp xã biết được những nội dung đã thực hiện tốt, những nội dung nào còn hạn chế từ đó rút kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp phù hợp để khắc phục trong những năm tiếp theo.

Chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện được đánh giá trên 06 chỉ số nội dung, 19 chỉ số nội dung thành phần và 60 chỉ báo. 06 chỉ số nội dung gồm: (1) Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; (2) Công khai, minh bạch các hoạt động của chính quyền; (3) Trách nhiệm giải trình với người dân; (4) Kiểm soát tham nhũng; (5) Thủ tục hành chính công; (6) Cung ứng dịch vụ công.

Quy trình đánh giá do một cơ quan độc lập đánh giá, từ việc lập danh sách điều tra công dân từ 18 đến 70 tuổi trên địa bàn gửi về Cơ quan thường trực cải cách hành chính của Tỉnh đến lựa chọn mẫu khảo sát ngẫu nhiên mỗi huyện 3 đơn vị hành chính cấp xã; mỗi xã lựa chọn ngẫu nhiên 25 người dân tham gia khảo sát. Viện Năng lực phát triển cộng đồng và Môi trường thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam được thuê để khảo sát độc lập, phỏng vấn trực tiếp người dân bằng bảng hỏi… đảm bảo tính bảo mật thông tin và khách quan.

Chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện năm 2018 của các huyện, thị xã, thành phố huyện Đầm Hà đứng thứ 2, sau thành phố Cẩm Phả.

Kết quả khảo sát cũng chỉ ra, trong 6 trục nội dung được đánh giá thì trục nội dung Cung ứng dịch vụ công được người dân đánh giá hài lòng ở mức cao nhất, 2 trục nội dung về Kiểm soát tham nhũng và Thủ tục hành chính công cũng được người dân đánh giá khá hài lòng với chính quyền địa phương trong việc thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện các nội dung này. Bên cạnh 3 trục nội dung được người dân đánh giá hài lòng khá cao thì 3 trục nội dung còn lại chỉ đạt ở mức khá, trục nội dung Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; Công khai, minh bạch các hoạt động của chính quyền; Trách nhiệm giải trình với người dân. Kết quả này cũng cho thấy việc hoạch định chính sách cũng như thực thi chính sách của chính quyền các cấp trong thời gian qua đã có nhiều sự đổi mới ngày càng minh bạch hơn, thực hiện trách nhiệm giải trình tốt hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, hoạt động có mục đích và việc kiểm soát tham nhũng cũng được thực hiện tốt hơn.

Trong 6 trục nội dung, Huyện Đầm Hà có 2 trục nội dụng đứng thứ nhất, đó là nội dung “Công khai minh bạch các hoạt động của chính quyền” và “Kiểm soát tham nhũng”.

Công khai, minh bạch Chỉ số DGI đo lường hiệu quả của chính quyền các cấp trong việc công khai hóa, minh bạch hóa thông tin nhằm đáp ứng “quyền được biết” của người dân về những chính sách có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế của họ. Chỉ số nội dung “Công khai, minh bạch các hoạt động của chính quyền” gồm ba nội dung thành phần (1) Công khai, minh bạch danh sách hộ nghèo; (2) Công khai, minh bạch ngân sách cấp xã phường; (3) Công khai, minh bạch quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất và khung giá bồi thường thu hồi đất. Đây là ba lĩnh vực cụ thể phải được công khai, minh bạch theo quy định của Pháp lệnh Thực hiện dân chủ cơ sở ở xã, phường, thị trấn và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành như Luật Đất đai, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Tiếp cận thông tin  nhằm đảm bảo quyền “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đầm Hà là địa phương đạt điểm cao nhất trong Chỉ số nội dung này.

Chỉ số nội dung “Kiểm soát tham nhũng” đo lường cảm nhận và trải nghiệm của người dân về hiệu quả phòng, chống tham nhũng của các cấp chính quyền qua hai nội dung thành phần, gồm “Kiểm soát tham nhũng trong cung ứng dịch vụ công” và “Quyết tâm chống tham nhũng”. Đây là nội dung được người dân đánh giá cao thứ 3 trong 6 trục nội dung của Chỉ số DGI cấp huyện năm 2018, cho thấy, các cấp chính quyền đã rất nỗ lực trong việc quyết tâm giảm thiểu tham nhũng. Đầm Hà là địa phương có kết quả đánh giá cao nhất ở nội dung này, đạt 9,18/10 điểm.

Qua phân tích cho thấy người dân Đầm Hà không phải mất thêm chi phí khi làm các thủ tục liên quan đến cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng; các khoản không có trong quy định trong nhà trường cũng như phát sinh khi khám chữa bệnh. Tỉ lệ người dân biết về Luật Phòng chống tham nhũng, Luật khiếu nại tố cáo, Luật Tiếp công dân tại huyện Đầm Hà đạt tỷ lệ cao nhất. Chứng tỏ, hiệu quả chống tham nhũng có tác động khá lớn tới sự hài lòng của người dân, đã ghi nhận những nỗ lực chống tham nhũng ở các cấp chính quyền và đánh giá khá cao việc thực hiện các giải pháp quyết liệt quyết tâm kiểm soát tham nhũng tại địa phương.

Ngoài 2 chỉ số nội dung đứng thứ nhất, Đầm Hà có một chỉ số nội dung đứng thứ hai là chỉ số nội dung “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở” gồm các nội dung “tham gia của người dân ở cấp cơ sở, “tri thức công dân”, “chất lượng bầu cử”, “cơ hội tham gia” và “đóng góp tự nguyện”, cho thấy các cấp chính quyền đã thực hiện nhiều giải pháp tạo điều kiện để người dân được tham gia vào các hoạt động của địa phương như tham gia xây dựng nông thôn mới, hiến đất, vật kiến trúc, ngày công làm công trình giao thông, công cộng.

Hai chỉ số nội dung đứng thứ tư là “Trách nhiệm giải trình với người dân” và “Cung ứng dịch vụ công”; một chỉ số nội dung đứng thứ sáu là “thủ tục hành chính công” cần được phân tích, làm rõ nguyên nhân và xác định giải pháp để nâng cao hiệu quả của các chỉ số này. Điều này cho thấy, tỷ lệ hài lòng với việc giải quyết các khúc mắc của người dân với chính quyền địa phương còn còn chưa cao; cơ sở hạ tầng căn bản và an ninh trật tự vẫn chưa được kết quả như mong muốn. Thủ tục hành chính công tuy điểm đạt cao, xong các địa phương trong tỉnh đều đạt kết quả tốt.

Chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện (DGI) năm 2018 là hệ thống đánh giá quan trọng, cung cấp cho chính quyền các cấp những thông tin cơ bản chính xác, khách quan về hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, đặc biệt là chính quyền cấp cơ sở. Đầm Hà là địa phương còn nhiều khó khăn nhưng đã chủ động thực hiện tốt, có hiệu quả các giải pháp trong công tác điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung cấp dịch vụ công trên địa bàn. Qua 6 trục nội dung đánh giá của Chỉ số DGI cho thấy, người dân cũng đã đánh giá cao và ghi nhận những kết quả mà Huyện đã thực hiện, đồng thời cũng đánh giá cao vai trò của người đứng đầu địa phương trong việc ban hành các chính sách, chỉ đạo thực thi chính sách cũng như tạo điều kiện để người dân được tham gia vào các chương trình, kế hoạch hoạt động; được tham gia đóng góp ý kiến vào các cơ chế chính sách tại địa phương.

Để năm 2019 và các năm tiếp theo Đầm Hà duy trì và giữ vững thứ hạng, cũng như từng bước nâng hạng chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện, các cấp chính quyền trong huyện cần tập trung phân tích, đánh giá các chỉ số, xem xét dư địa của từng chỉ số thành phần để để ra giải pháp cao hiệu quả quản trị cấp huyện, góp phần xây dựng quê hương Đầm Hà giàu mạnh, văn minh.