Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đầm Hà: Triển khai lấy ý kiến Nhân dân về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ và KH số 26/KH-UBND ngày 10/2/2023 của UBND tỉnh về việc tổ cức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), huyện Đầm Hà đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan, địa phương tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân và tổ chức lấy ý kiến theo nhiều hình thức theo quy định. Do đó, hiện nay việc lấy ý kiến đang nhận được sự quan tâm của đông đảo Nhân dân trên địa bàn huyện.

Việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân và đang được các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp, các doanh nghiệp, chuyên gia… thực hiện bằng nhiều hình thức theo KH số 35/KH-UBND ngày 17/2/2023 của UBND như: Góp ý trực tiếp thông qua website chính thức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại địa chỉ https://luatdatdai.monre.gov.vn; góp ý trực tiếp bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử) gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện theo địa chỉ: Phòng Tài nguyên và Môi trường, phố Lê Lương, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh hoặc qua hộp thư điện tử: phongtnvmt.dh@quangninh.gov.vn; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm… thông qua các phương thiện thông tin đại chúng và các hình thức khác phù hợp theo quy định của pháp luật.

Việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được thực hiện đến ngày 15/3/2023. Các ý kiến tâm huyết, trí tuệ của Nhân dân sẽ là cơ sở quan trọng để hoàn thiện Dự thảo luật đất đai phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, khả thi, đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Quốc Nghị