Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đầm Hà: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử

Cải cách hành chính (CCHC) có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển cũng như thu hút đầu tư của huyện, vì vậy, những năm qua, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các xã, thị trấn triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT); thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC). Cùng với đó, huyện đã tập trung xây dựng và triển khai chính quyền điện tử (CQĐT), bảo đảm phục vụ cho việc trao đổi thông tin trong hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành, hệ thống một cửa điện tử, góp phần tích cực CCHC.

Để đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT, xây dựng CQĐT, thời gian qua, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, huyện Đầm Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện. Để đảm bảo ứng dụng CNTT vào CCHC, góp phần xây dựng CQĐT, huyện đã quan tâm đầu tư hạ tầng kỹ thuật CNTT. Hiện nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan Nhà nước của huyện đều được trang bị máy tính, có tài khoản hòm thư công vụ; các phòng, ban chuyên môn, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn được đầu tư hạ tầng mạng LAN và các thiết bị đảm bảo an toàn thông tin. Hệ thống máy tính của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn đều có mạng nội bộ (LAN), được kết nối Internet băng thông rộng cáp quang. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, xử lý văn bản trên hệ thống điều hành điện tử và sử dụng chứng thư số cho tổ chức và cá nhân tại các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, thị trấn đã đạt được kết quả tốt. Các phòng, ban, các xã, thị trấn triển khai kết nối liên thông hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành; 100% người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng chữ ký số, xử lý công việc trên hệ thống chính quyền điện tử phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và ra quyết định; các loại tài liệu, văn bản hành chính đã được xác thực bằng chữ ký số và gửi qua môi trường mạng (trừ văn bản mật theo quy định). 100% TTHC thẩm quyền giải quyết của cấp huyện được số hóa quy trình giải quyết lên hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu một cửa điện tử; 91,6% TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 86,86% TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và kết nối tới cổng dịch vụ công quốc gia.

Hội nghị trực tuyến từ huyện đến các xã, thị trấn

Bên cạnh đó, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của huyện được xây dựng và duy trì hoạt động, đến nay các xã, thị trấn đều đã có phòng họp trực tuyến, kết nối 3 cấp (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã), phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành, phòng, chống dịch bệnh, học tập nghị quyết, hội nghị tiếp xúc cử tri, cuộc họp, sinh hoạt chuyên môn trực tuyến khi cần thiết… Cổng thông tin điện tử của huyện thuyền xuyên được nâng cấp, đăng tải kịp thời những tin tức, sự kiện, tiềm năng, thế mạnh và cơ chế, chính sách ưu tiên đối với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, cung cấp đầy đủ các thông tin dịch vụ hành chính công theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân, góp phần công khai, minh bạch các hoạt động hành chính của cơ quan Nhà nước. Hiện nay, hệ thống thông tin, hệ thống mạng LAN, máy chủ của UBND huyện, mạng chuyên dùng của các xã, thị trấn và các cơ quan Nhà nước được trang bị giải pháp an toàn, bảo mật nhằm bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường mạng; Cổng thông tin điện tử, website của huyện và Cổng thông tin điện tử của các xã, thị trấn hoạt động liên tục 24/24h, phục vụ tốt công tác ứng dụng CNTT cũng như an toàn, an ninh mạng.

100% TTHC thẩm quyền giải quyết của cấp huyện được số hóa quy trình giải quyết lên hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu một cửa điện tử

Để thực hiện tốt công tác CCHC, huyện Đầm Hà luôn đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống một cửa điện tử. Huyện tăng cường chỉ đạo việc rà soát, kiểm tra, đánh giá mức độ đáp ứng của cơ sở hạ tầng, có phương án đầu tư, bổ sung các thiết bị đảm bảo an toàn thông tin, đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành và hoạt động của các đơn vị trên địa bàn huyện. Hiện nay, UBND huyện đã xây dựng KH thực hiện “Chuyển đổi số toàn diện huyện Đầm Hà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Việc thực hiện có hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng CNTT, TTHC trong nhiều lĩnh vực ở huyện đã được đơn giản hóa, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; kết quả giải quyết hồ sơ được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn, đúng hạn tại Trung tâm HCC huyện đạt 99%. Đẩy mạnh CCHC, tăng cường ứng dụng CNTT đã tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, góp phần tăng niềm tin của Nhân dân vào sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền huyện Đầm Hà.

Quốc Nghị