Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐẦM HÀ LẦN THỨ VIII VÀ THỜI KỲ THUỘC HUYỆN QUẢNG HÀ (TỪ ĐẠI HỘI LẦN THỨ I ĐẾN LẦN THỨ V)

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đầm Hà lần thứ VIII

Tháng 01/1968, Đảng bộ huyện Đầm Hà tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII. Đại hội khẳng định kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, đề ra nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, trong đó tiếp tục nhấn mạnh phải tăng cường củng cố hậu phương vững chắc về mọi mặt, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu cao nhất cho cuộc kháng chiến; đẩy mạnh phát triển sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp; xây dựng Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức chính trị – xã hội vững mạnh… Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VIII. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ, đồng chí Chu Hồng Lâm tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy.

THỜI KỲ THUỘC HUYỆN QUẢNG HÀ (1969 – 2001)

Ngày 04/6/1969, Chính phủ ban hành Quyết định số 85/CP hợp nhất huyện Đầm Hà và Hà Cối thành huyện Quảng Hà. Theo đó, Đảng bộ huyện Quảng Hà được thành lập.

1. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ nhất

Ngày 24 – 28/10/1971, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quảng Hà lần thứ nhất được tổ chức với sự tham dự của 120 đại biểu thay mặt cho trên 1.500 đảng viên trong Đảng bộ. Đại hội biểu dương những thành tích của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện đã đạt được, góp phần cùng cả nước quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Đại hội thông qua Báo cáo kiểm điểm về công tác lãnh đạo của Đảng bộ từ khi hợp nhất đến cuối năm 1971, đề ra phương hướng và nhiệm vụ công 2 hai năm (1972 – 1973): Tập trung phát triển kinh tế, trong đó lấy sản xuất lương thực, thực phẩm là chủ yếu, đầu tư có trọng điểm, xây dựng các vùng điểm có năng suất cao trong nông nghiệp; xây dựng, củng cố lực lượng dân quân tự vệ; bảo vệ trật tự trị an và làm tốt công tác tuyển quân, chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến.Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa I gồm 21 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ gồm 8 đồng chí, đồng chí Ứng Vày Cháu được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy. Ngày 04/02/1972, đồng chí Ứng Vày Cháu chuyển công tác về tỉnh, đồng chí Nguyễn Vấn được cử giữ chức Bí thư Huyện ủy Quảng Hà.

2. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ II

Từ ngày 08 – 11/3/1973, Đảng bộ huyện Quảng Hà tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II với sự tham dự của 109 đại biểu. Đại hội kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất, rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn và đề ra phương hướng, mục tiêu trong năm 1973: Tăng cường xây dựng và củng cố tổ chức Đảng, phát huy chức năng quản lý kinh tế, quản lý xã hội của chính quyền, xây dựng và củng cố các tổ chức chính trị – xã hội; không ngừng xây dựng và củng cố quốc phòng, làm tốt công tác bảo vệ trị an; ra sức đẩy mạnh và phát triển sản xuất, đi dần theo hướng tiến lên sản xuất xã hội chủ nghĩa, đồng thời tiến hành mạnh mẽ 3 cuộc cách mạng (cách mạng quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và văn hóa).

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa II gồm 21 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ gồm 8 đồng chí, đồng chí Nguyễn Vấn được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy, đồng chí Chu Hồng Lâm – Phó Bí thư.

3. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ III

Từ ngày 05 – 07/12/1973, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quảng Hà lần thứ III (vòng 1) được tổ chức. Từ ngày 19 – 23/02/1974, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quảng Hà lần thứ III (vòng 2) được tổ chức với sự tham dự của 113 đại biểu. Đại hội tiến hành kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hóa năm 1974: Đẩy mạnh phát triển kinh tế nông – lâm – ngư nghiệp; tổ chức lại sản xuất gắn liền giữa nông nghiệp, công nghiệp và thủ công nghiệp, sắp xếp lại tư liệu sản xuất nhằm tạo ra năng suất lao động cao hơn; tăng cường công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền và các tổ chức chính trị – xã hội nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa III gồm 29 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí, đồng chí Nguyễn Vấn được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy, đồng chí Chu Hồng Lâm – Phó Bí thư.

4. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV

Từ ngày 12 – 14/6/1975, Đảng bộ huyện Quảng Hà tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV. Sau khi tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ 2 năm (1975 – 1976): Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển nông nghiệp với lâm nghiệp và định canh, định cư, sản xuất phải đi đôi với bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường; tích cực xen canh, tăng vụ, mở rộng diện tích, đẩy mạnh cơ giới hóa và ngành nghề; tăng cường và nâng cao sức chiến đấu của Đảng, kiên quyết đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IV gồm 27 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí, đồng chí Nguyễn Vấn được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy, đồng chí Từ Khải Hồng – Phó Bí thư. Tháng 6/1976, đồng chí Nguyễn Vấn chuyển công tác, đồng chí Từ Khải Hồng được bầu giữ chức Bí thư.

5. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V

Từ ngày 15 – 18/01/1977, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quảng Hà lần thứ V được tổ chức với sự tham dự của 183 đại biểu. Đại hội đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ IV, đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ và nhân dân trong 2 năm (1977 – 1978): Phát triển mạnh cả ba ngành kinh tế mũi nhọn nông – lâm – ngư nghiệp; chú trọng các ngành nghề, khôi phục nghề truyền thống; phát triển và đi vào thâm canh các loại cây lương thực, thực phẩm và cây công nghiệp; giữ vững chăn nuôi gia súc, gia cầm; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng về mọi mặt, củng cố chính quyền và các tổ chức chính trị – xã hội.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa V. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí, đồng chí Từ Khải Hồng được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Ơn – Phó Bí thư Thường trực, đồng chí Phan Tính – Phó Bí thư.