Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐẦM HÀ TỪ LẦN THỨ I ĐẾN LẦN THỨ VII ( Năm 1959 -1968)

Tháng 10/1948, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Đầm Hà (tiền thân của Đảng bộ huyện Đầm Hà) được thành lập, đồng chí Hoàng Thịnh làm Bí thư.

Tháng 01/1949, Ban Cán sự huyện Đầm Hà được thành lập, đồng chí Hoàng Kiên làm Trưởng ban.

Đầu năm 1959, Huyện ủy Đầm Hà được thành lập, đồng chí Nguyễn Trung Quốc giữ chức Bí thư Huyện ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ nhất

Tháng 01/1959, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đầm Hà lần thứ nhất được tổ chức với sự tham dự của 48 đại biểu. Đại hội thảo luận bản báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ từ khi huyện được giải phóng (năm 1954) đến năm 1958; đề ra nhiệm vụ, phương hướng trong 2 năm (1959 – 1960): Thực hiện thắng lợi cải cách dân chủ, đưa nông dân vào con đường làm ăn tập thể; phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, chính quyền, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa I gồm 9 đồng chí, đồng chí Nguyễn Trung Quốc được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ II

Ngày 09/01/1960, Đảng bộ huyện Đầm Hà tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II. Đại hội tiến hành kiểm điểm 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất, đề ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 1960 – 1961, trong đó nhấn mạnh: Củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công tác cải tiến quản lý hợp tác xã, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, ưu tiên cho công tác thủy lợi. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa II gồm 14 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thế Hưng giữ chức Bí thư Huyện ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ III

Tháng 3/1961, Đảng bộ huyện Đầm Hà tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III. Đại hội đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II, đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 1961: Tự lực giải quyết vấn đề lương thực, phát triển thủ công nghiệp…; đẩy mạnh việc củng cố và phát triển quan hệ sản xuất. Tập trung mọi khả năng, dồn sức phát triển văn hóa – xã hội theo phương châm “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội”. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa III gồm 15 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí, đồng chí Nguyễn Đức Trần được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV

Tháng 02/1962, Đảng bộ huyện Đầm Hà tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV. Đại hội đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội nhiệm kỳ 1962 – 1963: Quán triệt phương châm sản xuất toàn diện và vững chắc nhằm tự túc lương thực, thực phẩm cho nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh việc củng cố và phát triển quan hệ sản xuất; làm tốt công tác xây dựng Đảng; nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền và các tổ chức chính trị – xã hội; đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IV gồm 17 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí, đồng chí Nguyễn Đức Trần được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V

Từ ngày 09 – 11/5/1963, Đảng bộ huyện Đầm Hà tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V với sự tham dự của 74 đại biểu. Đại hội đánh giá những thành tích, khuyết điểm trong năm 1962, đề ra nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 1963 – 1965 là: Tích cực phát triển nông – lâm – ngư nghiệp; phát động phong trào thi đua sâu rộng trồng dâu nuôi tằm; phát triển công nghiệp địa phương, thủ công nghiệp để tăng nhiều mặt hàng cho sản xuất; chỉ đạo tốt cuộc vận động cải tiến quản lý hợp tác xã nông nghiệp, hoàn thành cải tạo thủ công nghiệp, phát triển hợp tác xã mua bán và tín dụng; tăng cường hoạt động vùng cao, xây dựng vùng cao tiến kịp vùng thấp, trở thành căn cứ địa vững chắc; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, ra sức phát triển Đảng, củng cố chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa V gồm 17 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí, đồng chí Phạm Kim Khánh được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy, đồng chí Chu Hồng Lâm – Phó Bí thư Huyện ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VI

Ngày 14/01/1965, Đảng bộ huyện Đầm Hà tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI. Đại hội vinh dự được đón đồng chí Lê Duẩn – Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng về dự và phát biểu chỉ đạo. Đại hội đề ra các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận phòng không nhân dân, công tác xây dựng Đảng cho phù hợp với điều kiện tình hình mới.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI gồm 17 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí, đồng chí Chu Hồng Lâm được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Cường – Phó Bí thư.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII

Năm 1967, Đảng bộ huyện Đầm Hà tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII. Đại hội khẳng định kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, đề ra nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 1967 – 1968, trong đó nhấn mạnh: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VII. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ, đồng chí Chu Hồng Lâm được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy, đồng chí Lê Quân – Phó Bí thư.