Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN QUẢNG HÀ TỪ LẦN THỨ VI ĐẾN LẦN THỨ XI

1. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VI

Tháng 10/1979, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quảng Hà lần thứ VI được tổ chức. Đại hội tiến hành tổng kết, đánh giá thành tích và những mặt còn tồn tại trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V, đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ và nhân dân huyện trong 2 năm (1980 – 1981): Nhanh chóng khôi phục sản xuất, từng bước khai thác tiềm năng hiện có, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu; tập trung sức phát triển nông nghiệp, nhất là lương thực – thực phẩm; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng của lực lượng dân quân tự vệ, góp phần cùng nhân dân trong tỉnh bảo vệ biên giới của Tổ quốc.Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VI gồm 35 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ gồm 10 đồng chí, đồng chí Vũ Đà được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Ơn – Phó Bí thư Thường trực, đồng chí Dương Kế Chư – Phó Bí thư. Tháng 02/1981, đồng chí Vũ Đà chuyển công tác, đồng chí Nguyễn Hoàng Kiềm được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy.

2. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII

Ngày 01/6/1982, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 1982 – 1986 được tổ chức. Đại hội kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong những năm 1982 – 1986: Tổng sản lượng lương thực hằng năm tăng 10% đến năm 1985 đạt 17.658 tấn; khai thác 3.000 tấn cá/năm; mỗi năm trồng 200 – 300ha quế, đến năm 1985 đạt 1.000 – 1.200ha. Ngành thủ công nghiệp đạt 2,5 triệu đồng. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh, sẵn sàng đánh bại âm mưu và hành động phá hoại của kẻ thù.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VII. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí, đồng chí Nguyễn Hoàng Kiềm được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy, đồng chí Trần Xuân Thúy – Phó Bí thư Thường trực, đồng chí Dương Kế Chư – Phó Bí thư.

Tháng 5/1985, đồng chí Nguyễn Hoàng Kiềm chuyển công tác, đồng chí Dương Kế Chư được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy.

3. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VIII

Từ ngày 18 – 22/9/1986, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quảng Hà lần thứ VIII, nhiệm kỳ 1986 – 1988 được tổ chức với sự tham dự của 148 đại biểu. Đại hội đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII và quyết định phương hướng phát triển kinh tế của huyện trong nhiệm kỳ mới: Phát huy quyền làm chủ tập thể của các ngành, các cấp, của nhân dân lao động, với tinh thần tự lực tự cường, khai thác tốt nhất tiềm năng, thế mạnh của huyện để phát triển kinh tế nông – lâm – ngư nghiệp. Trong đó, tập trung sức giải quyết vấn đề lương thực, thực phẩm để tự cân đối được các nhu cầu đời sống nhân dân, các nhu cầu và sản xuất khác. Trên cơ sở đó phát triển nhanh thế mạnh về xuất khẩu làm cho kinh tế huyện phát triển toàn diện với tốc độ nhanh.

 Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VIII gồm 49 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ gồm 12 đồng chí, đồng chí Hoàng Thanh được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy, đồng chí Trần Xuân Thúy – Phó Bí thư Thường trực và đồng chí Nguyễn Hữu Bính – Phó Bí thư Huyện ủy.

4. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX

Từ ngày 23 – 25/01/1989, Đảng bộ huyện Quảng Hà tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 1989 – 1991 với sự tham dự của 150 đại biểu, đại diện cho trên 1.800 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII và đề ra phương hướng, mục tiêu chung trong những năm 1989 – 1991: Đẩy mạnh thực hiện 3 chương trình kinh tế, lấy chương trình lương thực – thực phẩm làm trọng tâm, đẩy nhanh chương trình xuất khẩu, tập trung mọi điều kiện về lao động, nguyên liệu tại chỗ để sản xuất hàng tiêu dùng; tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân; tăng cường công tác xây dựng Đảng, hiệu quả quản lý của chính quyền và hoạt động các tổ chức chính trị – xã hội.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX gồm 45 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí, đồng chí Hoàng Thanh được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Bính – Phó Bí thư. Tháng 02/1990, đồng chí Hoàng Thanh chuyển công tác, đồng chí Nguyễn Hữu Bính được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Đắc Quyền – Phó Bí thư Thường trực, đồng chí Trần Viết Cưu – Phó Bí thư.

5. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X

Từ ngày 20 – 21/3/1991, Đảng bộ huyện Quảng Hà tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 1991 – 1995 (vòng 1). Ngày 24 – 26/9/1991, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 1991 – 1995 (vòng 2) được tổ chức với sự tham dự của 165 đại biểu. Đại hội kiểm điểm các mặt công tác trong nhiệm kỳ 1989 – 1991 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của huyện trong nhiệm kỳ 1991 – 1995: Xây dựng và phát triển một nền kinh tế đa dạng, phong phú nhằm ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân, hình thành nền kinh tế hàng hóa theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước và đưa nhanh Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, phấn đấu vì sự nghiệp dân giàu, xây dựng huyện vững mạnh.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X gồm 35 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí, đồng chí Nguyễn Hữu Bính được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Đắc Quyền – Phó Bí thư Thường trực, đồng chí Trần Viết Cưu – Phó Bí thư. Tháng 3/1994, đồng chí Nguyễn Hữu Bính chuyển công tác, đồng chí Trần Viết Cưu được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy.

6. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI

Từ ngày 06 – 08/02/1996, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quảng Hà lần thứ XI, nhiệm kỳ 1996 – 2000 được tổ chức với sự tham dự của 157 đại biểu. Đại hội thảo luận Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 1991 – 1995, trên cơ sở đó xác định phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong 5 năm (1996 – 2000): Hình thành cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện là sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp – công nghiệp – thương mại và dịch vụ, đảm bảo xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm ổn định và phát triển kinh tế, phấn đấu đến năm 2000 thu nhập quốc dân tăng ít nhất 1,9 – 2,0 lần so với năm 1990. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với xây dựng và phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đẩy mạnh công tác vận động quần chúng.

Đại hội bầu 35 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí, đồng chí Trần Viết Cưu được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy, đồng chí Lương Thang – Phó Bí thư Thường trực, đồng chí Nguyễn Đắc Quyền – Phó Bí thư.