Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đầm Hà lần thứ III năm 2019

Sáng ngày 21/6, huyện Đầm Hà đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thứ III năm 2019. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Vũ Kiên Cường, Trưởng Ban Dân tộc Tỉnh;  Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Vũ Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội huyện; các xã thị trấn và 150 đại biểu tiêu biểu đại diện cho trên 12 nghìn đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện về dự Đại hội.

Trong 5 năm qua, huyện Đầm Hà đã tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách của Đảng và nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số như: Chương trình 135; Đề án 196 về nhiệm vụ, giải pháp đưa các xã thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn và các chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, vốn vay đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Các chương trình, dự án đã được thực hiện công khai, dân chủ, đầu tư đúng mục đích, đối tượng, góp phần làm thay đổi đời sống, diện mạo vùng dân tộc thiểu số và miền núi của huyện. Cơ sở hạ tầng các xã, thôn được đầu tư, cải thiện, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới. Thực hiện chương trình 135, từ năm 2014 đến nay, huyện đã tập trung đầu tư, hỗ trợ các dự án với tổng kinh phí 169.924 triệu đồng, trong đó đầu tư 85 công trình giao thông, đập, kênh mương thủy lợi, nhà văn hóa, công trình nước sinh hoạt tập trung, trường học, công trình điện và thực hiện 26 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cho xã khu vực III và 12 thôn, bản đặc biệt khó khăn. Huyện cũng  đã ưu tiên giành nguồn lực thực hiện đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, làm đường giao thông, dự án phát triển du lịch sinh thái tại các thôn bản vùng cao, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho bà con phát triển kinh tế và nâng cao đời sống.

Đồng chí Vũ Văn Phú – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc Đại hội

Đại biểu tham dự Đại hội

Trong phát triển kinh tế bà con được ưu tiên hỗ trợ vốn vay, các cơ quan, đơn vị, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con thay đổi cách nghĩ, cách làm kinh tế. Đồng bào dân tộc thiểu số đã nỗ lực vươn lên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhờ đó kinh tế vùng dân tộc miền núi đã có sự chuyển biến rất tích cực, thu nhập của người dân đã có sự tăng lên, nhiều hộ đã vươn lên trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện luôn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, thực hiện tốt các quy ước, hương ước của thôn bản, giữ gìn các phong tục tập quán, văn hóa cổ truyền của dân tộc. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội, công tác giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 14,49% đầu năm 2016 đến cuối năm 2018 giảm còn 1,68%. Công tác phát triển đảng, chính sách thu hút, ưu tiên tạo điều kiện khi tuyển dụng, bố trí sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số được huyện quan tâm, thực hiện tốt.

Trong giai đoạn 2019 – 2024 huyện Đầm Hà sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào DTTS. Tích cực huy động các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của vùng đồng bào DTTS, miền núi để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo nhanh, bền vững. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thu hẹp dần khoảng cách về thu nhập giữa vùng DTTS và mức trung bình toàn tỉnh. Phấn đấu cơ bản các xã đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn. Thu nhập bình quân đầu người gấp 2 lần so với năm 2019. Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, tạo bước chuyển dịch mạnh về cơ cấu kinh tế, nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng hoá. Mở rộng loại hình dịch vụ, du lịch, thương mại, bảo vệ môi trường, chăm lo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Thực hiện tốt việc phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo vệ vững chắc quốc phòng – an ninh.

Đồng chí Vũ Kiên Cường – Trưởng Ban Dân tộc phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vũ Kiên Cường – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã ghi nhận và biểu dương thành tích, sự nỗ lực mà huyện Đầm Hà đạt được trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Tập trung chỉ đạo công tác giảm nghèo, xác định nhiệm vụ giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ trọng tâm của huyện. Giao trách nhiệm cho từng phòng, ban, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảm nghèo bền vững. Quyết tâm đưa xã Quảng Lâm và các thôn, bản ra khỏi diện ĐBKK, tập trung xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe  và thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường. Tăng cường tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc nhận thức đúng đắn quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, tạo sự thống nhất về nhận thức về tư tưởng, cùng đoàn kết, xây dựng đất nước giàu mạnh. Xây dựng và triển khai thực hiện tốt các chương trình, đề án, chính sách phát triển kinh tế trên địa bàn, tranh thủ mọi nguồn lực, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư hỗ trợ đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhất là xã ĐBKK và hộ đồng bào nghèo. Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với phát triển các lĩnh vực xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, bảo tồn các giá trị văn hóa của các dân tộc, củng cố hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số cần tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, và các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, nhất là chương trình nông thôn mới, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng thành tích mà đồng bào các dân tộc thiểu số của huyện đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân các dân tộc trong huyện nắm vững chủ trương, đường lối đoàn kết dân tộc, chính sách dân tộc, công tác dân tộc của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái; cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết. Quan tâm xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ người có uy tín, già làng, trưởng bản trong tuyên truyền các chính sách của Đảng, nhà nước và địa phương.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị đồng bào dân tộc thiểu số phát huy tính tự lực, tự cường, không trông chờ ỷ lại, đoàn kết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, tin tưởng và thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường học tập nâng cao trình độ dân trí, hiểu biết xã hội; tích cực tham gia phát triển kinh tế, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng. Phát huy những tiềm năng, lợi thế của địa phương, tập trung phát triển nông – lâm – thủy sản đặc trưng của từng vùng miền gắn với phát triển các sản phẩm OCOP của địa phương; phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch, đặc biệt du lịch văn hóa trải nghiệm trong làng bản, văn hóa đặc trưng dân tộc Tày, Dao, Sán chỉ…

Thi đua phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá – xã hội; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo tồn, phục dựng và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc; thực hiện Nghị quyết về xây dựng văn hóa con người Đầm Hà “Đoàn kết, sáng tạo, tự tin, thân thiện”, vận động đồng bào xoá bỏ các phong tục tập quán lạc hậu; thực hiện nếp sống văn minh, ăn ở hợp vệ sinh; xây dựng đời sống văn hoá mới; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; quy ước, hương ước thôn bản, khu phố.

Cấp ủy, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở tiếp tục quan tâm, chăm lo công tác dân tộc; thường xuyên đối thoại, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số, kịp thời giải quyết những vấn đề mà đồng bào dân tộc thiểu số quan tâm.

Đại biểu biểu quyết thông qua Quyết tâm thư Đại hội

Đại hội đã bầu 19 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh. Tiến hành thông qua Quyết tâm thư của Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhân dịp này, Ban Dân tộc tỉnh, UBND huyện đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc nhân dịp Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ III năm 2019.

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Huyện khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Trước đó, đoàn đại biểu tham dự Đại hội các dân tộc thiểu số của huyện đã viếng nghĩa trang liệt sỹ huyện và tượng đài Anh hùng liệt sỹ Hà Quang Vóc.

                  Mai Thắm – Tiến Cường (Trung tâm TT&VH Đầm Hà)