Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Công an huyện Đầm Hà: Hoàn thành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong nội bộ

Ngày 09/8/2021  Công an huyện Đầm Hà đã hoàn thành nội dung kiểm tra công tác bảo vệ (BMNN) tại các Đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn.

Trong thời gian qua, tình hình lộ lọt trong và ngoài ngành Công an có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là việc tán phát tài liệu mật trên mạng xã hội, Internet có thể tạo điều kiện cho các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị xuyên tạc, chống phá. Từ thực tế trên, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Đầm Hà đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ BMNN 6 tháng đầu năm 2021 trong nội bộ đơn vị nhằm  kịp thời phát hiện khắc phục, chấn chỉnh những thiếu sót, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ , hạn chế mức thấp nhất nguy cơ lộ, lọt thông tin, tài liệu có nội dung BMNN.

Cán bộ kiểm tra trên hệ thống máy tính

Nội dung kiểm tra tập trung vào kết quả triển khai thực hiện các văn bản, quy định của pháp luật, của Bộ Công an về bảo vệ , gồm: Việc triển khai thực hiện Luật Bảo vệ  năm 2018; Nghị định số 26/2020/NĐ-CP, ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ; Thông tư số 24/2020/TT-BCA, ngày 10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ BMNN; Thông tư số 38/2020/TT-BCA, ngày 17/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác bảo vệ BMNN trong CAND và các công văn chỉ đạo của Công an tỉnh liên quan đến công tác bảo vệ BMNN trong nội bộ.

Cán bộ đoàn kiểm tra hồ sơ tại các Đội nghiệp vụ

Qua thời gian 15 ngày tổ chức kiểm tra, Đoàn kiểm tra của Công an huyện đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các Đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn trong thực hiện công tác bảo vệ BMNN, đồng thời yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục, chấn chỉnh trong thời gian tới.

Kiểm tra tại Công an các xã – thị trấn

Ngay sau cuộc kiểm tra, Công an huyện Đầm Hà sẽ tổ chức các buổi tập huấn chuyên sâu về công tác bảo vệ BMNN cho toàn thể CBCS trong toàn đơn vị để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBCS trong công tác này góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới.

CÔNG AN HUYỆN ĐẦM HÀ