Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Chiều ngày 10/10, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị phối hợp với các Ban xây dựng Đảng tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2019.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 52 học viên đến từ các chi, Đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện. Các học viên được học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mac-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoat động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau 8 ngày học tập, các học viên đã thực hiện viết bài kiểm tra tự luận. Kết quả 33% học viên xếp loại giỏi, 46% học viên xếp loại khá, 21% học viên xếp loại trung bình.

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã khen thưởng cho các học viên có thành tích xuất sắc trong học tập.

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã khen thưởng cho các học viên có thành tích xuất sắc trong học tập

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp học viên nắm vững kiến thức cốt lỗi về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Trên cơ sở đó, mỗi học viên sẽ xây dựng kế hoạch phấn đấu, học tập và rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức Đảng Cộng sản Việt Nam.

Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)