Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy duyệt văn kiện Đại hội Đảng bộ thị trấn Đầm Hà nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng ngày 24/3/2020, BTV Huyện ủy đã có buổi làm việc với Đảng bộ thị trấn Đầm Hà để duyệt các văn kiện trình tại Đại hội của Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, sau khi nghe Bí thư Đảng ủy thị trấn trình bày dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ thị trấn; dự thảo Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí trong BTV Huyện ủy, các cơ quan chuyên môn có liên quan đã tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến bổ sung cho dự thảo các văn kiện của thị trấn như: bố cục báo cáo chính trị cần bố chí lại cho hợp lý, đảm bảo tỷ lệ theo quy định; cần bổ sung giải pháp trẻ hóa đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng phố; trong mục cơ cấu kinh tế cần đánh giá lại cụ thể, sát thực tế, mục tiêu và giải pháp không nên quá tập trung vào nông nghiệp; quan tâm đưa giải pháp cụ thể để phát triển du lịch vào trong báo cáo; phần mục tiêu của nhiệm kỳ tới cần rút gọn lại cho hợp lý; bổ sung nội dung thu hút đầu tư về xã hội hóa trong hoạt động văn hóa, thể thao; đối với phần nhiệm vụ nhiệm kỳ tới cần tập trung xác định rõ công việc cụ thể mà thị trấn cần triển khai thực hiện…

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị Đảng bộ thị trấn cần rà soát lại các văn kiện để chỉnh sửa các nội dung một cách gọn gàng, chắt lọc, không nên liệt kê nhiều quá; trong báo cáo chính trị cần tập trung phân tích làm rõ những khuyết điểm, hạn chế, thời lượng của báo cáo cần có sự điều chỉnh lại cho hợp lý theo tỷ lệ quy định; đối với phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp trong báo cáo cần có đánh giá kỹ vào dự báo tình hình, cần quan tâm xem xét, điều chỉnh một số chỉ tiêu về thu nhập bình quân đầu người, về du lịch, hạ tầng; cần có điều chỉnh về tỷ lệ của các lĩnh vực trong báo cáo cho phù hợp và chính xác; đối với định hướng phấn đấu trong báo cáo cần bổ sung thêm các quan điểm cho phù hợp với tình hình thực tế của thị trấn. Về nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới Đảng bộ thị trấn nên xây dựng 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp. Đối với Nghị quyết Đại hội cũng phải có sự điều chỉnh cho hợp lý, nhóm nhiệm vụ và giải pháp phải nêu được khái quát tình hình; về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, Đảng bộ thị trấn cần có sự điều chỉnh một số mục tiêu, chỉ tiêu cho phù hợp với thực tiễn của địa phương. Đồng thời, đồng chí đề nghị Đảng bộ thị trấn cần tiếp thu các ý kiến tham gia của các đồng chí trong BTV Huyện ủy và các cơ quan chuyên môn của huyện để hoàn thiện các văn kiện và chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà