Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Ngày 28/4, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghe và cho ý kiến về báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 09-CT/HU ngày 3/4/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị và vỉa hè, lòng, lề đường trên địa bàn huyện. Theo đó, trong 5 năm, Huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị Chỉ thị 09-Ct/HU ngày 3/4/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị và vỉa hè, lòng, lề đường. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Công tác rà soát, phân loại đối tượng vi phạm được thực hiện nghiêm túc. Công tác tổ chức, lập lại hành lang an toàn giao thông đường bộ, vỉa hè đô thị được triển khai tích cực. UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị và vỉa hè, lòng, lề đường. Trong 5 năm, đã tuyên truyền, vận động 1.544 hộ tự tháo dỡ các công trình vi phạm, ảnh hưởng đến hành lang an toàn giao thông, trậ tự đô thị; nhắc nhở, lập biên bản xử lý trên 400 trường hợp vi phạm. Nhận thức của người dân có nhiều chuyển biến tích cực; góp phần thiết thực đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông, xây dựng đô thị văn minh.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, tham gia ý kiến nhằm làm rõ kết quả, tồn tại hạn chế, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Kết luận nội dung này, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, bí thư Huyện ủy đề nghị: trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu, Văn Phòng UBND huyện tổng hợp, bổ sung, hoàn thiện báo cáo. Trong đó, cần đánh giá sâu hơn về đặc điểm tình hình, khó khăn; kết quả công tác lãnh đạo, quán triệt triển khai Chỉ thị; kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền, công tác quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật giao thông đô thị; công tác quản lý Nhà nước, công tác phối hợp, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý vi phạm; làm rõ phương hướng, nhiệm vụ để triển khai thực hiện hiệu quả.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, bí thư Huyện ủy kết luận tại hội nghị

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã cho ý kiến về kết quả triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp huyện, cấp xã năm 2022. Trong quý I, huyện đã chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Đầm Hà năm 2022, đạt kết quả tích cực. Trong đó, tập trung chỉ đạo rà soát, đăng ký danh mục dự án công trình NTM năm 2022; chuẩn bị danh mục, hồ sơ dự án công trình NTM năm 2022 trình UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện; rà soát, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu huyện đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022 theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025; chỉ đạo, đôn đốc xã Đầm Hà, Quảng Tân, Tân Lập hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận xã NTM nâng cao và kiểu mẫu; đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu, quyết toán vốn dự án công trình xây dựng nông thôn mới năm 2021; triển khai KH năm 2022; Triển khai lập Quy hoạch chung xã; hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch mở rộng Thị trấn và Quy hoạch xây dựng vùng huyện, Quy hoạch 4 Cụm công nghiệp; phê duyệt chủ trương danh mục, vốn đầu tư chương trình xây dựng nông thôn mới 2022; hoàn thiện tư vấn 14/15 công trình, trình thẩm định 10/15 công trình do huyện làm chủ đầu tư. Đến nay, huyện đã hoàn thành 25/38 chỉ tiêu theo bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025.

Thống nhất ý kiến tham gia của các đại biểu tại cuộc họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị: UBND huyện cần tập trung đánh giá kỹ các chỉ tiêu, phân công cụ thể, rõ tiến độ, thường xuyên kiểm đếm, đôn đốc thực hiện. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và lãnh đạo huyện chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch xây dựng nông thôn mới của các xã phụ trách. Các phòng chuyên môn phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn, từng nhiệm vụ. Lưu ý một số chỉ tiêu, tiêu chí khó, tiêu chí mới về: tổ chức sản xuất, y tế, giáo dục, môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống. Chủ động đánh giá hiện trạng tiêu chí về môi trường; hình thành mạng lưới thu gom rác thải, xử lý rác thải tại nguồn, rác thải đặc thù và nguy hại, xử lý rác thải tập trung. Xây dựng kế hoạch cụ thể để nâng cấp các chỉ tiêu, tiêu chí. Nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, phát triển hợp tác xã. Quan tâm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; xây dựng xã thông minh, thôn thông minh. Nâng cao chất lượng, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ. Nâng cao nhận thức về pháp luật của nhân dân. Tăng cường phối hợp, tham mưu quản lý hệ thống hậu cần nghề cá, quản lý nhà máy nước sạch. Quan tâm phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho nhân dân.

Tại hội nghị, ban thường vụ Huyện ủy cũng đã cho ý kiến về Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; Tiến độ triển khai Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 24/3/2022 của UBND tỉnh về tinh giản số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh 2022 – 2023; Kế hoạch của UBND huyện triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 21/1/2022 của BCH Đảng bộ huyện về phát triển dịch vụ gắn với chế biến nông, lâm, thủy sản huyện Đầm Hà đến năm 2025, tầm nhìn 2030; Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 10-NQ/HQ ngày 18/12/2021 của BCH Đảng bộ huyện về bảo tồn, phát huy giá trị các di  tích lịch sử, văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện đến năm 225, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch phát triển thương mại điện tử huyện Đầm Hà năm 2022; Kế hoạch triển khai Nghị quyết 05-NQ/HU ngày 04/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2021 – 2025; Kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Kế hoạch tổ chức Hội thi duyên dáng Đầm Hà lần thứ II năm 2022; Công tác chuẩn bị Đại hội của Đoàn TNCSHCM huyện nhiệm kỳ 2022 – 2027 và công tác tổ chức cán bộ.

Thanh Nga  ( Trung tâm TT&VH)