Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Ngày 31/8, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghe, thảo luận, cho ý kiến về Quyết định, Kế hoạch, Đề cương kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”; Báo cáo kết quả giám sát công tác cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giai đoạn 2018 – 2020; Quy định luân chuyển cán bộ và Quy chế đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Kết luận nội dung này, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cơ bản thống nhất các nội dung quyết định, kế hoạch kiểm tra. Tuy nhiên cần cân đối thời gian thực hiện lý đề triển khai thực hiện; cần có đề cương hướng dẫn cụ thể đối với từng đối tượng kiểm tra sát với các nội dung, nhiệm vụ; thống kê một số văn bản để các đơn vị bám vào đó để xây dựng báo cáo. Đối với Báo cáo kết quả giám sát công tác cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giai đoạn 2018 – 2020 cần bổ sung thời gian tiến hành giám sát trực tiếp tại các đơn vị; khẳng định rõ hơn công tác tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; những điểm mới, linh hoạt, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đánh giá vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, phòng ban liên quan và công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị tham mưu; đánh giá, làm rõ quy trình, thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kết quả thực hiện; chỉ rõ những tồn tại, bất cập, nguyên nhân, phương hướng khắc phục; kiến nghị, đề xuất với huyện và cấp trên. Đối với Quy định luân chuyển cán bộ và Quy chế đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, Cơ quan Tổ chức – Nội vụ tiếp thu ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ, bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, TUV, Bí thư Huyện ủy kết luận tại hội nghị

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến kề việc hỗ trợ kinh phí cho Ban CHQS huyện, các Hội, Ngân hàng CSXH huyện; Quy hoạch Quảng trường Trung tâm huyện; Kế hoạch đào tạo nghề trên cơ sở nhu cầu của doanh nghiệp và người dân; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 9/4/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về “đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030”; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về “phát triển kinh tế – xã hội gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng – an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030” và công tác tổ chức – cán bộ.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)