Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Ngày 11/4, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghe và cho ý kiến về Đề cương, ý tưởng thiết kế bức phù điêu Quảng trường 28/1; Kế hoạch triển khai xây dựng “Xã, thị trấn sạch ma túy”, “Huyện sạch ma túy”; Báo cáo tiến độ triển khai một số quy hoạch trên địa bàn huyện.

 

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Kết luận các nội dung trên, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị:  Đối với Đề cương, ý tưởng thiết kế bức phù điêu Quảng trường 28/1, hoàn thiện các phương án đã phê duyệt; xác định đây là công trình điểm nhấn chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025 – 2030, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ. Về đề cương, chủ đề tập trung khắc họa, phản ánh truyền thống lịch sử, truyền thống đấu tranh cách mạng, công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và truyền thống quê hương; quá trình và thành tựu phát triển của huyện; tối ưu hóa nguồn lực đầu tư. UBND huyện chỉ đạo triển khai kế hoạch tổ chức thi sáng tác mẫu phác thảo phù điêu; tham khảo thêm các địa phương đã thực hiện để có cách tiếp cận phù hợp; chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu rà soát các nội dung lược sử về sự kiện, thông tin làm chất liệu xây dựng ý tưởng. Đối với Kế hoạch triển khai xây dựng “Xã, thị trấn sạch ma túy”, “Huyện sạch ma túy”, UBND huyện chỉ đạo cơ quan, đơn vị tham mưu tiếp thu ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy và thông báo kết luận của Thường trực Huyện ủy có liên quan, hoàn thiện, ban hành kế hoạch. Trong đó, mục đích cao nhất là đảm bảo an toàn cho đời sống nhân dân và xây dựng huyện ngày càng phát triển; gắn việc thực hiện xây dựng “xã, thị trấn sạch ma túy”, “huyện sạch ma túy” với Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 05/5/2023 về “Tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”, Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững”, Kế hoạch số 370-KH/HU ngày 28/12/2023 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững”. Rà soát, cụ thể hóa các chỉ tiêu, tiêu chí, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Tăng cường công tác tuyên truyền; phát huy hiệu quả hoạt động của tổ tự quản ở khu dân cư. UBND huyện chỉ đạo, rà soát nguồn lực thực hiện. Đối với tiến độ triển khai một số quy hoạch trên địa bàn huyện, UBND huyện chỉ đạo rà soát lại các yêu cầu, nhiệm vụ về công tác quy hoạch năm 2024, các quyết định của UBND tỉnh liên quan đến quy hoạch; chủ động triển khai các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đảm bảo thống nhất với quy hoạch chung của xã, quy hoạch vùng huyện, quy hoạch sử dụng đất; quản lí chặt chẽ các quy hoạch; triển khai quy hoạch đồng bộ với đầu tư hạ tầng phát triển kinh tế – xã hội. Các dự án xác định là động lực, có chỉ đạo của tỉnh, cần ưu tiên tối đa đẩy nhanh tiến độ; khẩn trương triển khai quy hoạch đối với các công trình quốc phòng, an ninh; thực hiện công bố các quy hoạch theo quy định; thực hiện tốt kiến nghị của các đoàn giám sát của tỉnh, của huyện có liên quan đến công tác quy hoạch..

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền theo đề nghị của UBND huyện; Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương giai đoạn 2021-2025”; Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tờ trình điều chỉnh, bãi bỏ một số Quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với một số cơ quan, đơn vị; Công tác tổ chức, cán bộ.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)