Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Ngày 17/8, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức họp để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về Dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; kiểm điểm theo Thông báo Kết luận 255- TBKL/UBKTTU ngày 28/4/2022, Thông báo Kết luận số 278-TBKL/UBKTTU ngày 31/5/2022 của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; Báo cáo kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 16/9/2019 của HĐND huyện “Về việc thông qua Quy hoạch chi tiết 1/1000 nuôi trồng thủy sản tập trung bãi triều và mặt nước biển tại các xã Tân Bình, Tân Lập, Đại Bình, Đầm Hà, huyện Đầm Hà”.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Sau khi nghe ý kiến tham gia của các đại biểu, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: thống nhất xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030. Trong đó, xác định mục đích, yêu cầu: thực hiện hiệu quả Kết luận 34- KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 17 của Tỉnh ủy; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện. Yêu cầu các chi, đảng bộ triển khai nghiêm túc, phù hợp với thực tiễn. Xác định các chỉ tiêu cụ thể từng giai đoạn 2020 – 2025 và 2025 – 2030; các nhóm chỉ tiêu bám sát nội dung Chương trình hành động của Tỉnh. Về giải pháp thực hiện tập trung các nhóm giải pháp: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát và kiểm tra, giám sát lại việc thực hiện các kết luận; chủ động dự báo, làm tốt công tác phòng ngừa; nâng cao năng lực, xây dựng đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác phối hợp. Đối với nội dung kiểm điểm theo Thông báo Kết luận 255- TBKL/UBKTTU ngày 28/4/2022, Thông báo Kết luận số 278-TBKL/UBKTTU ngày 31/5/2022 của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy: rà soát, bổ sung, hoàn thiện báo cáo gửi Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy theo yêu cầu. Trong đó, đánh giá rõ kết quả, tồn tại, hạn chế; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân và kết quả đã khắc phục. Đối với nội dung Báo cáo kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 16/9/2019 của HĐND huyện “Về việc thông qua Quy hoạch chi tiết 1/1000 nuôi trồng thủy sản tập trung bãi triều và mặt nước biển tại các xã Tân Bình, Tân Lập, Đại Bình, Đầm Hà, huyện Đầm Hà”: kiểm đếm, đánh giá công tác công bố quy hoạch; đánh giá việc thực hiện quy hoạch, tình hình thực hiện các dự án đầu tư trong thực hiện quy hoạch, hiệu quả sử dụng tài nguyên bãi triều, mặt nước; xử lý vi phạm quy hoạch; đánh giá tính phù hợp, chất lượng công tác quy hoạch; kiến nghị một số vấn đề đối với các chủ thể, các cấp có liên quan trong thực hiện quy hoạch.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về tờ trình điều chỉnh một số Quy hoạch theo đề nghị của UBND huyện; tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy định về tổ chức và hoạt động của Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội huyện; rà soát việc triển khai một số nhiệm vụ theo Thông báo Kết luận số 267-TB/KL ngày 26/7/2022 về nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8/2022 và một số chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy; công tác tổ chức – cán bộ và một số nội dung khác theo thẩm quyền.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)