Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

Ngày 5/9, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để cho ý kiến về Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính xã Quảng Lợi với xã Quảng Tân để thành lập đơn vị hành chính mới và một số nội dung, nhiệm vụ quan trọng. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Qua rà soát thực trạng đơn vị hành chính cấp xã, đối chiếu với quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn và phân loại đơn vị hành chính, xã Quảng Lợi chưa đạt 50% cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số, xã Quảng Tân đạt trên 50% về dân số nhưng chưa đạt 50% về diện tích. Thực trạng quy mô đơn vị hành chính nhỏ, không gian phát triển bị chia cắt, gây ra nhiều khó khăn, cản trở trong công tác lập kế hoạch, quy hoạch dài hạn, định hướng phát triển kinh tế – xã hội; nguồn lực địa phương bị phân tán; tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị ở địa phương lớn; ngân sách nhà nước chi cho hoạt động của bộ máy, xây dựng trụ sở, mua sắm mới trang thiết bị làm việc tăng; đa số các xã thu ngân sách tại địa phương không đủ cân đối chi thường xuyên. Việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính xã Quảng Lợi vào xã Quảng Tân nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính cấp xã phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với Đề án đồng thời cho ý kiến về phương án sáp nhập, tên gọi đơn vị hành chính mới, phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ công chức, viên chức.v.v.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã & thôn, khu phố huyện cần bám sát hướng dẫn của tỉnh, thực hiện theo Nghị quyết 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tiếp tục điều chỉnh, bố sung nội dung bố cục, thực trạng, phân tích phương án sắp xếp, sáp nhập, đánh giá tác động và phương án sắp xếp tổ chức bộ máy cán bộ công chức, hoàn thiện đề án. Trong đó, thống nhất chủ trương sắp xếp, sáp nhập xã Quảng lợi vào xã Quảng Tân. Lấy tên đơn vị hành chính mới là xã Quảng Tân. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các đơn vị cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về chủ trương của Trung ương, của tỉnh và các quy định liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về báo cáo điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và một số công tác tổ chức, cán bộ.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)