Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức Hội nghị lần thứ 5 nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 5/8 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tổ chức hội nghị lần thứ 5 nhiệm kỳ 2020 – 2025 để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã thảo luận, thông qua Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 20/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XXIV) về phát triển chăn nuôi huyện Đầm Hà đến năm 2020.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cơ bản thống nhất với nội dung Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Đồng thời tham gia ý kiến về bố cục, bổ sung nội dung một số điều cho phù hợp theo quy định và sát với quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 20/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XXIV): Huyện đã tập trung xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và chất lượng sản phẩm. Ưu tiên phát triển chăn nuôi theo đúng định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện – phát triển chăn nuôi đại gia súc, gia cầm theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung; áp dụng chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, ứng dụng công nghệ cao. Đẩy mạnh thu hút, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có cơ hội tìm hiểu và xúc tiến đầu tư triển khai các dự án trong lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn huyện. Vận động thành lập mới các HTX chăn nuôi; Vận động nhân dân liên kết sản xuất nhằm nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm; Đang triển khai hỗ trợ kinh phí mở rộng sản xuất đối với mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm gà bản Đầm Hà của Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Hiền Tuyền với sự tham gia của 15- 17 thành viên. Đồng thời, tích cực triển khai các chính sách của tỉnh, đồng thời ban hành một số cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện phát triển, sản xuất hàng hóa theo hướng tập trung, bền vững, hiệu quả kinh tế cao. Tổng số nguồn vốn huy động đầu tư cho phát triển chăn nuôi gia đoạn 2016-2020 đạt 18.783,457 triệu đồng. Đến nay, toàn huyện có 33 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông lâm thủy sản trong đó 4 HTX trong lĩnh vực chăn nuôi đang hoạt động theo Luật HTX 2012; các xã đều có mô hình liên kết giữa các HTX với người dân trong sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; 127 trang trại đang hoạt động, trong đó; có 62 trang trại chăn nuôi; đăng ký phát triển 23 sản phẩm OCOP. Trên địa bàn huyện bước đầu đã hình thành được các vùng chăn nuôi tập trung chuyên con đối với các đối tượng nuôi chủ lực gà bản Đầm Hà tại xã Quảng Tân, Quảng An, chăn nuôi gà thả vườn tại xã Dực Yên, chăn nuôi trâu bò tại xã Quảng An, Quảng Lâm…; hình thành các mô hình sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm (sản xuất theo chuỗi) giải quyết cơ bản việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các địa biểu cũng đã thảo luận, làm rõ một số kết quả, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan, khách quan  trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết và các giải pháp nhằm phát triển chăn nuôi trên địa bàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu, cơ quan tham mưu tiếp thu, hoàn thiện Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử nhằm thay thế Quy định số 2225-QĐ/TU ngày 06/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 07-QĐ/HU ngày 02/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về quản lý tổ chức và cán bộ; quy định số 418 của Ban Thường vụ Huyện ủy và quy định 513 của Ban Thường vụ Huyện ủy về điều động cán bộ. Đối với Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 20/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XXIV), đồng chí nhấn mạnh: đây là Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy chăn nuôi trên địa bàn huyện phát triển. Do đó, cần tập trung đánh giá sâu, làm rõ nguyên nhân, hạn chế, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cấp, ngành cần tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, quan tâm thu hút đầu tư; đề xuất cơ chế hỗ trợ sản xuất con giống; phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết; tiếp tục rà soát, quản lý tốt quy hoạch; quan tâm đòa tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ nông nghiệp; xây dựng, phát triển các mô hình điển hình; tăng cường kiểm tra, giám sát; tiếp tục thống kê các giải pháp thực hiện Nghị quyết. Đề nghị Văn phòng Huyện ủy tiếp thu ý kiến, hoàn thiện báo cáo, tham mưu ra thông báo kết luận để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)