Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Xã Đầm Hà: Tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Chiều ngày 13/1/2020, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội LHPN xã Đầm Hà đã phối hợp tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam (1930-2020).

Tại hội nghị gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm Ngày truyền thống MTTQ , Hội Nông dân, Hội LHPN Việt Nam. Trong suốt chặng đường 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng có sự đóng góp to lớn của các cơ quan MTTQ, Hội Nông dân, Hội LHPN từ Trung ương đến địa phương, đã thực hiện tốt việc tập hợp sức mạnh quần chúng giành chính quyền từ tay phong kiến và thực dân xâm lược, vận động nhân dân vượt mọi khó khăn, thử thách, đi qua hai cuộc kháng chiến cứu nước trường kỳ, chung tay xây dựng và bảo vệ đất nước, góp phần củng cố, phát triển bộ máy trong hệ thống tổ chức của Đảng ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng thời kỳ.

Các đại biểu dự hội nghị gặp mặt

Trong những chặng đường đã qua, cùng với nhân dân và Đảng bộ xã, MTTQ, Hội Nông dân, Hội LHPN xã đã chủ động, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng, quan tâm củng cố, phát triển thành viên, đoàn viên, hội viên; xây dựng nhiều mô hình điển hình có sức lan tỏa tích cực trong đời sống xã hội; triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả nổi bật qua các phong trào, các cuộc vận động. Đồng thời luôn coi trọng công tác xây dựng tập thể chi bộ, cơ quan và các đoàn thể vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Các phong trào thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ được quan tâm thực hiện có hiệu quả, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Những kết quả đạt được của MTTQ, Hội Nông dân, Hội LHPN xã Đầm Hà đạt được đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, thành tích chung của Đảng bộ xã.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà