Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện họp thống nhất một số nội dung

Sáng ngày 16/2/2023, UBND huyện đã tổ chức họp để thống nhất nội dung trước khi phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình tổng thể phát triển bền vững KT-XH, bảo đảm vững chắc Quốc Phòng – An ninh ở các xã, thôn, bản, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo gắn với thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đầm Hà giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Phòng NN&PTNT cơ quan chủ trì xây dựng Đề án đã trình bày tóm tắt dự thảo Đề án của huyện. Theo đó, Đề án thực hiện trên địa bàn các xã, thị trấn có triển khai 03 Chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó ưu tiên địa bàn các xã, thôn, bản mới ra khỏi diện ĐBKKgiai đoạn 2016 – 2020, các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao và các xã đã xác định lộ trình xây dựng NTM cụ thể trong giai đoạn 2021 – 2025. Đề án thực hiện trong giai đoạn 2023- 2025. Hiện nay, Phòng NN&PTNT huyện đã phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan cơ bản xây dựng xong dự thảo Đề án, đồng thời đã có sự điều chỉnh, cập nhật bổng sung các nội dung theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; các số liệu của từng lĩnh vực, các danh mục dự án đầu tư đã được cập nhật đến ngày 31/12/2022, các văn bản chỉ đạo của tỉnh và huyện có liên quan, các QH vùng cũng đã được tích hợp, bổ sung vào Đề án.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp

Qua nghe báo cáo của cơ quan chủ trì xây dựng Đề án và các đơn vị liên quan, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Phòng NN&PTNT cùng các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh để hoàn chỉnh các nội dung trong Đề án theo yêu cầu của tỉnh, tiếp tục cập nhật số liệu hiện trạng đến thời điểm này, cập nhật các nội dung chỉ đạo có liên quan của các cấp để đưa vào Đề án đảm bảo đầy đủ; rà soát bổ sung các nội dung theo văn bản chỉ đạo mới nhất của tỉnh; tập trung hoàn thiện Đề án và xin ý kiến của các sở, ngành liên quan của tỉnh theo quy định để đảm bảo Đề án được phê duyệt và triển khai thực hiện theo KH đã đề ra.

Quốc Nghị