Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện họp cho ý kiến vào một số nội dung

Sáng ngày 20/11/2023, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp của UBND huyện để nghe và cho ý kiến vào một số nội dung thuộc thẩm quyền. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, thành viên UBND huyện và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại cuộc họp, UBND huyện đã nghe và cho ý kiến đối với báo cáo kết quả thu, chi ngân sách năm 2023; Kế hoạch thu, chi ngân sách năm 2024; Kế hoạch phân bổ ngân sách và vốn đầu tư công năm 2024. Theo đó, đến 17/11/2023, thu NSNN đạt 944.558 triệu đồng, đạt 149% dự toán tỉnh giao, 147% dự toán huyện giao. Ước thực hiện năm 2023, thu NSNN đạt 1.090.507 triệu đồng, đạt 172% dự toán tỉnh giao, 170% dự toán huyện giao, bằng 100% so với cùng kỳ. Tuy nhiên một số ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh phục hồi chậm, ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn thu ngân sách trên địa bàn, kết quả ước: Có 04/11 khoản thu đạt, vượt tiến độ tỉnh giao, huyện giao; 07/11 khoản thu không đạt tiến độ tỉnh giao, huyện giao; có 02 khoản thu phát sinh ngoài dự toán được giao. Tổng chi ngân sách nhà nước đến 17/11/2023 đạt 582.506 triệu đồng, đạt 96% dự toán tỉnh giao, 94% dự toán huyện giao; Ước thực hiện năm 2023 đạt 1.052.063 triệu đồng, đạt 173% dự toán tỉnh giao, 170% dự toán huyện giao.

Đối với dự toán thu, chi ngân sách năm 2024, theo dự toán thu tỉnh giao 619.649 triệu đồng, huyện giao 635.900 triệu đồng. Dự toán chi tỉnh giao: Tổng chi ngân sách huyện, xã: 597.804 triệu đồng; huyện giao: Tổng chi ngân sách huyện, xã: 614.050 triệu đồng.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Chủ tịch UBND huyện cơ bản thống nhất với báo cáo kết quả thu, chi ngân sách năm 2023; đề xuất dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn và phân bổ ngân sách và vốn đầu tư công năm 2024 của Phòng TC-KH. Đối với một số nội dung mà các đơn vị chưa lập dự toán ngân sách cần khẩn trương hoàn thiện kịp thời, theo đúng quy định. Bám sát các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của UBND tỉnh, Nghị quyết của Cấp ủy, HĐND huyện về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước. Thực hiện nghiêm các quyết định về cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2024 của tỉnh, huyện. Tiếp tục cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo hướng bền vững; quá trình tổ chức thực hiện dự toán thu các cơ quan, các xã, thị trấn có trách nhiệm phấn đấu tăng thu thuế, phí ở mức cao nhất.

Tại cuộc họp, UBND huyện cũng đã nghe và cho ý kiến đói với công tác hoàn thiện báo cáo, hồ sơ minh chứng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025.

Quốc Nghị