Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện cho ý kiến về Phương án sắp xếp, xử lí các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý

Ngày 6/3, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp để cho ý kiến về Phương án sắp xếp, xử lí các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lí trên địa bàn huyện. Dự cuộc họp có đồng chí Trần Anh Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của tỉnh, huyện về sắp xếp lại, xử lí nhà, đất  theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lí tài sản công công và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ, UBND huyện Đầm Hà đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng tài sản công, lập phương án sắp xếp lại, xử lí nhà, đất theo quy định. Trên cơ sở đó, báo cáo, xin ý kiến của các sở, ngành liên quan.

Các dại biểu tham gia dự họp

Theo báo cáo, đến thời điểm hiện tại, tổng số phương án đề xuất của các cơ quan, đơn vị đề nghị sắp xếp lại, xử lí là 72 cơ sở. Trong đó, số cơ sở thuộc đối tượng sắp xếp lại, xử lí theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lí tài sản công công và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ là 37 cơ sở; số cơ sở không thuộc đối tượng sắp xếp lại, xử lí theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lí tài sản công công và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2021/NĐ-CP là 35 cơ sở. Từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn huyện đã thực hiện sắp xếp 16 cở sở nhà, đất theo quy định.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, tham gia ý kiến về kết quả rà soát, phương án sắp xếp, xử lí các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, UBND huyện đề nghị: Phòng Tài Chính – kế hoạch, phòng Tài nguyên & môi trường tiếp tục tham mưu cập nhật các văn bản chỉ đạo của cấp ủy có liên quan đến quản lí tài sản công; làm rõ danh mục các tài sản đã báo cáo Sở Tài chính và danh mục phát sinh, bổ sung, cập nhật; tham mưu tổng hợp, bổ sung, rà soát đối với từng cơ sở cụ thể, đảm bảo chính xác, đủ cơ sở pháp lí theo quy định, đảm bảo chức năng, sắp xếp hợp lí.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)