Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

“Tuổi trẻ Đầm Hà sắt son niềm tin với Đảng”, Phát triển vươn lên trong thời đại 4.0

Trong quá trình lãnh đạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước ta luôn đề cao vai trò của đoàn viên, thanh niên. Coi đây là lực lượng xung kích, là đội dự bị tin cậy của Đảng và coi công tác thanh niên là vấn đề được đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước có vị trí xứng đáng trong cộng đồng quốc tế hay không phần lớn phụ thuộc vào lực lượng đoàn viên, thanh niên, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên.

Nghị quyết 25 ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X khẳng định: “Đảng lãnh đạo công tác thanh niên và trực tiếp lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước. Đảng đề ra đường lối, chủ trương định hướng cho thanh niên hành động, xác định các chuẩn mực cho thanh niên phấn đấu; xây dựng các tấm gương điển hình tiêu biểu cho thanh niên học tập và noi theo”. Bên cạnh đó Đảng còn có nhiệm vụ chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ trẻ có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho Đảng. Suốt chặng đường lịch sử 90 năm qua, từ khi được thành lập tới nay, Đảng ta luôn đánh giá cao vai trò, sứ mệnh lịch sử to lớn của thanh niên trong công tác xây dựng Đảng; tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội quân xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, là đội dự bị tin cậy của Đảng; tuổi trẻ tham gia cống hiến, xây dựng Đảng, xây dựng đất nước…

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”; Trong bản Di chúc của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành một phần nói về vai trò của thanh niên: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Bắng trí tuệ, tư duy và tầm nhìn uyên bác, hơn ai hết, Người thấu hiểu vai trò vô cùng to lớn của lực lượng thanh niên trong sự nghiệp cách mạng, trong công cuộc bảo vệ, xây dựng, kiến thiết nước nhà. Điều này đã thể hiện tư tưởng, tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Bác Hồ đối với thanh niên; là sự tổng kết lý luận mà Chủ tịch Hồ Chí Minh rút ra từ lịch sử dân tộc và nhân loại.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhận thức rõ vị trí, vai trò và sứ mệnh lịch sử to lớn của mình, những năm qua, tổ chức Đoàn thanh niên trong cả nước nói chung, Đoàn TNCSHCM huyện Đầm Hà nói riêng, luôn coi công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh là xây dựng Đảng trước một bước, tập trung đẩy mạnh công tác củng cố tổ chức cơ sở Đoàn, giáo dục rèn luyện, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên trong đoàn viên, thanh niên, đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm trẻ hoá đội ngũ đảng viên, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng.

Trong những năm qua, với niềm tin tưởng vững chắc vào đường lối đúng đắn, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam; bám sát sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Ninh, phát huy truyền  thống tốt đẹp của quê hương Đầm hà Anh hùng, Phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đầm Hà đã chủ động, tích cực làm tốt vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, là người kế tục trung thành với sự nghiệp, lý tưởng cách mạng của Đảng; triển khai tổ chức hiệu quả các phong trào, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, thông qua việc triển khai nhiều phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; các hoạt động “3 phong trào – 3 chương trình”; thực hiện chương trình công tác hàng năm với nhiều chủ đề phong phú: “Thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động du lịch, dịch vụ”; “Tuổi trẻ Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; Tình nguyện tham gia xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới”. Phát động phong trào thi đua “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng” gắn với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 72 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ huyện Đầm Hà; Triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi sân khấu hóa “90 năm- Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam”. Đăng ký tham gia xây dựng 9 công trình cấp xã, 01 công trình cấp huyện để chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để xây dựng tổ chức Đoàn thật sự vững mạnh, trở thành bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng đảng. Ban Thường vụ Huyện Đoàn Đầm Hà luôn chú trọng đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, truyền thống, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên trong toàn huyện, thông qua việc tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, hội viên về chính sách Đảng, pháp luật của nhà nước; Đặc biệt các Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện Đầm Hà về phương hướng nhiệm vụ hàng năm; Chủ đề công tác hàng năm của Tỉnh, huyện gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị  về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bên cạnh đó là tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua : Phong trào thanh niên tình nguyện; Tuổi trẻ sáng tạo; Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc Tổ; chương trình đồng hành với thanh niên; hưởng ứng các phong trào lớn: “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”,  “Trải nghiệm quân ngũ, Học kỳ quân đội”, các chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, “Tuổi trẻ Đầm Hà chung tay xây dựng nông thôn mới”… Các phong trào đã tạo nên sức lan tỏa sâu rộng,thu hút sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, thanh , qua đó đã thể hiện vai trò tích cực của tổ chức Đoàn thanh niên trong việc vận động, tập hợp, giáo dục đoàn viên, hội viên nhằm xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

Tuổi trẻ Đầm Hà xung kích, tình nguyện xây dựng nông thôn mới

Nhiều năm qua, cùng trong mục tiêu mà Đảng ta đã xác định, thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ban Thường vụ Huyện Đoàn Đầm Hà đã xác định nội dung xuyên suốt trong công tác giáo dục, xây dựng và phát triển của Đoàn thanh niên là bồi đắp lý tưởng, ước mơ, hoài bão, niềm tin, khát vọng cao đẹp của thanh niên trong thời kỳ mới; góp phần hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế thừa và trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Để thực hiện trọng trách, sứ mệnh cao cả, thiết thực của tuổi trẻ trong công tác xây dựng Đảng và phát triển đất nước, Ban thường vụ huyện đoàn Đầm Hà đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Ninh và Thường trực Huyện ủy Đầm Hà, linh hoạt triển khai các hoạt động phù hợp với tình hình để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra với nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác:  Tình hình tư tưởng thanh niên trong huyện; Công tác tuyên truyền, giáo dục; Các hoạt động phong trào; Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội; Công tác chăm sóc, giáo dục TNNĐ và phụ trách Đội… ..Kết quả đó đã phần nào minh chứng cho sự nhiệt huyết, nghị lực và tinh thần xung kích, tiên phong, không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng hy sinh cống hiến của tuổi trẻ huyện Đầm Hà trên mọi lĩnh vực, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với niềm tin của Đảng và Bác Hồ kính yêu.

Tuổi trẻ huyện Đầm Hà không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người đảng viên

Nhìn lại chặng đường  gần 90 năm của tuổi trẻ Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, lớp lớp các thế hệ cán bộ, hội viên và đoàn viên thanh niên nói chung, thanh niên huyện Đầm Hà nói riêng, đã tiếp nối xứng đáng truyền thống cách mạng của các thế hệ cha anh đi trước, luôn tích cực rèn luyện, cống hiến, trưởng thành; phát huy tốt vai trò là lực lượng “giường cột” của đất nước, lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên và là đội dự bị tin cậy của Đảng. Trong  màu áo xanh tươi trẻ của thanh niên Việt Nam, thanh niên Đầm Hà đã tạo nên hình ảnh, dấu ấn đẹp với xã hội, với nhân dân. Chúng ta tự hào trong giai đoạn hiện nay có một thế hệ thanh niên sống có lý tưởng, niềm tin vào Đảng, vào chế độ, có đạo đức, tri thức, nhân cách, sức khỏe tốt, có tư duy năng động, sáng tạo dám dấn thân, đảm nhận việc mới, việc khó; có tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm cao; có ý chí vươn lên trong mọi lĩnh vực, xung kích làm chủ khoa học, công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, làm giàu chính đáng; mong muốn được cống hiến cho đất nước, sẵn sàng đi tới bất kỳ nơi đâu khi Đảng và Đất nước cần.

Lịch sử của Đất nước đã lật sang trang mới, ( Hòa bình, độc lập và thống nhất Tổ quốc ) để chuyển mình tăng tốc đi lên trong thời đại công nghệ 4.0; trước tình hình thế giới có nhiều biến đổi lớn, nhân loại tiến vào thời đại 4.0 và bắt đầu một nền văn minh mới với tốc độ thay đổi của Khoa học – Công nghệ nhanh chưa từng thấy. Trong nhịp sống của thời đại (4.0), thời đại của nền kinh tế tri thức đang diễn ra trên toàn cầu, Chúng ta vui mừng được chứng kiến sự chuyển mình, phát triển của quê hương đất nước. Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên huyện Đầm Hà luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm là lực lượng nòng cốt trong cuộc cách mạng 4.0, đồng thời rất vinh dự và hạnh phúc là tiếp tục được cống hiến trọn vẹn tài năng, trí tuệ và sức trẻ của màu áo xanh cho Tổ quốc yêu thương!.

Thanh niên với cách mạng công nghiệp 4.0

Trong vòng xoáy của cuộc cách mạng 4.0, đang diễn ra mạnh mẽ, với nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít thách thức, khó khăn trên mọi lĩnh vực, thanh niên phải vừa “hồng”, vừa “chuyên” như lời dạy của Bác Hồ mới có thể là lực lượng xung phong, xung kích với kiến thức và kỹ năng để bắt kịp cuộc cách mạng số. Để đáp ứng cuộc cách mạng 4.0, với lực lượng nhà khoa học trẻ, phải có đủ các yếu tố vừa “hồng” vừa “chuyên” mới có thể phát triển bền vững. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hàng năm Ban thường vụ huyện đoàn Đầm Hà xây dựng các kế hoạch, chủ động triển khai chương trình công tác, để giáo dục lý tưởng cho đoàn viên thanh niên của huyện trong thời đại công nghệ thông tin thông qua những cách làm mới, dễ tiếp cận: “Chẳng hạn có thể lồng ghép nội dung lý tưởng cách mạng vào các thông điệp truyền thông hiện đạiĐể các thông điệp đến được với thanh niên cần đúng và trúng nhóm đối tượng. Cần tận dụng công nghệ để thiết kế các thông điệp với nội dung hấp dẫn, có thể dưới dạng các video, trò chơi trực tuyến, các bài báo tương tác đa phương tiện… trên cơ sở những thống kê, nghiên cứu về cách tiếp cận đối tượng công chúng đặc thù là “thanh niên” trong môi trường mạng xã hội, internet, …..” Qua đó mỗi đoan viên thanh niên tự rèn luyên, học tập, sáng tạo và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tcs thanh niên trong kỷ nguyên cách mạng số. Bên cạnh đó, nhưng năm gần đây,công tác phong trào của Đoàn TNCSHCM huyện Đầm Hà đã có nhiều hoạt động, với nhiều nội dung và phương pháp đổi mới: “ như việc kết nối thích hợp với thói quen ngày càng phụ thuộc vào công nghệ của lớp trẻ ngày nay, giúp họ nâng cao nhận thức chính trị; Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau; nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, củng cố và nâng cao hiệu quả fanpade “Tuổi trẻ Đầm Hà” bằng infographic sinh động, hiệu quả; Triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo; Vận động đoàn viên, thanh niên tham gia đề xuất ý tưởng sáng tạo cho Hệ tri thức Việt số hóa, tham gia đăng tải ý tưởng sáng tạo trên website ytuongsangtao.net của Trung ương Đoàn; Giới thiệu các gương mặt tài năng trẻ cấp tỉnh trên các công nghệ nghe nhìn hiện đại: ( trong đó có VĐV Phạm thị Huệ Huy chương vàng Segame 30 tại philippines; Đoàn viên Lê Thị Hải giải nhất cuộc thi ý tưởng sáng tạovới ý tưởng “Xây dựng nhà máy chế biến thủy sản)… Đặc biệt hơn phát huy thế mạnh của các phương tiện truyền thông hiện đại, nắm bắt kịp thời sự phát triển của công nghệ, khẳng định thanh niên luôn là lực lượng xung kích làm chủ khoa học công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, làm giàu chính đáng; nêu cao tinh thần tình nguyện, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần. Hiện nay trên địa bàn huyện Đầm hà có Thanh niên Nguyễn Hữu Nhượng đã mạnh dạn áp dụng thành công mô hình công nghệ trồng “ Dưa Lưới” “ rau sạch”; Thanh niên Lỷ A Tài chủ nhiệm câu lạc bộ khởi nghiệp Đầm Hà với mô hình khôi phục nghề đan nón đại hiệp truyền thống…

Mô hình dưa lưới công nghệ cao của anh Nguyễn Hữu Nhượng – Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Đầm Hà

Lỷ A Tài, khôi phục nghề đan nón đại hiệp, tạo việc làm và tăng thu nhập cho bà con vùng DTTS

Không chỉ dừng lại ở đó, thời gian vừa qua, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để chống “ giặc” Dịch COVID – 19; Đoàn TNCSHCM huyện Đầm Hà đã tham gia triển khai các biện pháp trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, vận động đoàn viên thanh niên và nhân dân thực hiện nghiêm túc các nội dung của Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp. Viết 05 tin bài đăng tải trên fanpade “Tuổi trẻ Đầm hà” về các nội dung phòng, chống dịch bệnh, dấu hiệu nhận biết Covid-19, phát 2.000 tờ rơi tuyên truyền. Hướng dẫn cho trên 2000 ĐVTN và nhân dân sử dụng phần mềm COVID trong việc khai báo y tế sức khỏe toàn dân; gương mẫu thực hiện việc hoãn tổ chức lễ cưới, tiệc tùng, tụ tập đông người để phòng chống Dịch; “ Điền hình như Đoàn viên Nguyễn Văn Thắng ở thị trấn Đầm Hà đã hoãn tổ chức tiệc cưới của bản thân để chống Dịch” tích cực vận động người thân, gia đình và nhân dân cùng thực hiện

Những việc làm và hình ảnh đó, không chỉ là tấm gương thanh niên trong phong trào  “ Thanh niên lập nghiệp” mà còn là những hình ảnh tô thắm thêm xanh cho “ Màu áo xanh tươi trẻ của thanh niên Việt Nam”; Điều đó một lần nữa khẳng định : Ngày nay trong thời đại 4.0, người thanh niên thế hệ mới không chỉ là những người hội tụ 3 yếu tố cơ bản: ( là người Có tâm, Có Tầm và Có Tài ), mà họ còn phải là người biết chấp nhận, xông pha, đương đầu, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đặc biệt đôi khi phải dám mạo hiểm để có thể gặt hái những thành quả to lớn. Đây là điều rất quan trọng để thế hệ trẻ thực sự là lực lượng nòng cốt của cuộc cách mạng 4.0.

     Câu lạc bộ khởi nghiệp – Nơi chia sẻ chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm khởi nghiệp của những người trẻ sáng tạo 

Tuổi trẻ Đầm Hà hôm nay đã và đang từng ngày vươn lên phát triển, hòa cùng nhịp sống hiện đại của thời đại 4.0. Trong thời gian tới khi Huyện Đầm Hà đón nhà đầu tư  lớn như: Tập đoàn Sun Group ; Bim, HaloZa, TH true mylk..  thì  Đoàn viên, Thanh niên huyện Đầm Hà lại có thêm nhiều những cơ hội để giúp nhau lập nghiệp, khởi nghiệp,  phát triển vươn lên làm giàu cho quê hương , đất nước, góp phần khẳng định vai trò, vị thế là lực lượng “giường cột” của đất nước, lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên và là đội dự bị tin cậy của Đảng , xứng đáng là những người chủ nhân tương lai của Đất nước.

Đại Nghĩa – Trung tâm TT&VH