Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU của BTV Tỉnh ủy: Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát đảm bảo mục tiêu phát triển ổn định, bền vững

Ngày 6/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 31/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát và thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư công. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì.Tại điểm cầu huyện Đầm Hà, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đối với việc kiểm tra, giám sát và thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư công đã được quan tâm, chú trọng hơn. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thanh tra liên quan đến đất đai, đầu tư công. Nhận thức và trách nhiệm của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư công ngày càng được nâng cao. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, trong đó có công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư công trên địa bàn tỉnh ngày càng nền nếp.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị các cấp đã tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; đã kịp thời điều chỉnh, bổ sung đưa nội dung kiểm tra, giám sát, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư công vào chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm để tổ chức triển khai, thực hiện. Từ sau khi ban hành Chỉ thị 41-CT/TU, số cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra liên quan đến công tác quản lý, sử dung đất đai và đầu tư công tăng nhiều về số lượng và nâng cao hiệu quả, chất lượng. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý sử dụng đất đai, đầu tư công; ngăn ngừa nhiều vụ việc không để trở thành vi phạm pháp luật.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, kịp thời khắc phục hạn chế, yếu kém, vi phạm được chỉ ra sau kiểm tra, giám sát, thanh tra; xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đánh giá cao những chuyển biến tích cực qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Qua đó, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo vững chắc QP-AN, xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ; từng bước thực hiện hiệu quả yêu cầu của Trung ương đối với nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giữ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị, tăng cường các nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; củng cố được niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số vấn đề tồn tại, hạn chế liên quan đến hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 41 ở một số cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là cấp huyện, cấp xã, còn hạn chế; việc xây dựng kế hoạch thanh tra của cấp huyện chưa sát yêu cầu đòi hỏi thực tiễn khách quan; việc lựa chọn nội dung chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp huyện, cấp xã chưa có trọng tâm, trọng điểm, còn dàn trải; việc tự kiểm tra, tự giám sát trong nội bộ để kịp thời ngăn chặn những vi phạm khuyết điểm, những vấn đề nảy sinh khi mới manh nha còn yếu…

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu huyện Đầm Hà

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị 41-CT/TU ngày 31/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư công; nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội, cán bộ, công chức, viên chức nhất là cấp cơ sở; gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện.

Nhấn mạnh vai trò của công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát là “thanh bảo kiếm” để đảm bảo mục tiêu phát triển ổn định, bền vững, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra gắn với đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế tồn tại, phòng ngừa vi phạm; phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm; thực hiện nghiêm túc, thường xuyên chỉ đạo giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán của cơ quan chức năng.

Đảng đoàn HĐND tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo, chỉ đạo Thường trực, các ban HĐND tỉnh nâng cao chất lượng thẩm tra các nội dung trình HĐND tỉnh; tăng cường giám sát chuyên đề, khảo sát thường xuyên, đột xuất về công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư công; nâng cao chất lượng các phiên giải trình chuyên đề, chất vấn trực tiếp tại các kỳ họp và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến lĩnh vực đất đai, đầu tư công. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường vai trò cấp sở, ngành, nhất là người đứng đầu trong công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đất đai, đầu tư công; đồng thời phải có cơ chế kiểm soát nội bộ để kịp thời ngăn chặn, xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra cấp huyện, cơ sở xây dựng kế hoạch, thực hiện giám sát chuyên đề của Ủy ban Kiểm tra theo thẩm quyền, tiến hành kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường kiểm tra các cấp; xem xét, xử lý và đề xuất xử lý nghiêm minh, theo quy định. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn ủy ban kiểm tra cấp huyện và cơ sở chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nhất là về đầu tư công, quản lý đất đai; hướng dẫn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra cấp huyện, cơ sở.

Cấp ủy cấp huyện, cấp xã tiếp tục quán triệt, triển khai Chỉ thị 41-CT/TU và các chỉ đạo có liên quan; tiếp tục đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra hàng năm, đặc biệt là cấp cơ sở; kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với công dân, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; thường xuyên rà soát, chỉ đạo tập trung giải quyết các vụ việc đơn thư, nhất là các nội dung liên quan đến giải phóng mặt bằng, quy hoạch, đất đai, xây dựng, không để phát sinh hình thành điểm nóng, mất an ninh trật tự trên địa bàn.

                                                    Tin: Báo Quảng Ninh. Ảnh: Thu Hiền (TTTT-VH)