Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Nhiều giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đấy quá trình phát triển  kinh tế – xã hội của huyện. Thời gian qua, huyện Đầm Hà đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC, từng bước hiện đại hóa nền hành chính.

Để thực hiện tốt công tác CCHC, huyện đã chủ động bám sát nội dung chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác CCHC và vận dụng linh hoạt vào thực tiễn ở địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, website và cổng thông tin điện tử huyện; lồng ghép tuyên truyền CCHC với việc phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cho cán bộ và nhân dân. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch nâng cao chỉ số CCHC. Trong đó, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng tin học trong quản lý Nhà nước. Các phương án đơn giản hóa thủ tục hồ sơ giấy tờ được triển khai có hiệu quả, rút ngắn thời gian giải quyết cho người dân, doanh nghiệp. Hầu hết các cơ quan, đơn vị đã xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải của cơ quan tại Trung tâm Hành chính công huyện. Hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị tại các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã đến Trung tâm Hành chính công, các phòng, ban chuyên môn của huyện được đầu tư đồng bộ, sử dụng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, ứng dụng phần mềm một cửa liên thông, phần mềm quản lý văn bản; các cơ quan, đơn vị có hộp thư công vụ; cán bộ công chức viên chức được cấp hộp thư công vụ và chữ ký số. 100% TTHC được công khai trên cổng thông tiện điện tử, tại Trung tâm Hành chính công huyện và bộ phận trả kết quả các xã, thị trấn; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 với trên 75% thủ tục; kết quả giải quyết hồ sơ đạt từ 95 % hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn trở lên.

Tập huấn cải thiện hiệu quả quản trị xã, phường, thị trấn cho cán bộ, công chức

Tập huấn về hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001 2008

Bên cạnh đó, việc hoàn thiện thể chế, cải cách tổ chức bộ máy được tập trung triển khai một cách trọng tâm, trọng điểm. Huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện đúng quy định của Trung ương, của tỉnh và tình hình thực tiễn về rà soát chức năng, nhiệm vụ và xây dựng quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị khi có quyết định hoặc quyết định quy định lại chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan có thẩm quyền; thực hiện tốt việc tinh giản biên chế, phân cấp quản lý Nhà nước theo đúng quy định. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được đăng ký tham gia đầy đủ các khóa đào tạo công nghệ thông tin, chính quyền điện tử; bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính và trình độ tin học theo quy định. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, chất lượng công vụ được nâng lên. Tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán công chức thể hiện được tính chuyên nghiệp, trách nhiệm cao. Ngoài ra, huyện cũng đã tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra CCHC; thực hiện chấm điểm CCHC; triển khai xác định và tổ chức công bố xếp hạng chỉ số CCHC của các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn. Năm 2018, toàn huyện có 21/22 đơn vị xếp loại tốt, 1 đơn vị xếp loại khá.  Bình quân số điểm đạt được của các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đạt 84,92 điểm. Trong đó đơn vị cao nhất đạt 88,75 điểm; đơn vị thấp nhất đạt 75,83 điểm.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy khen thưởng cho các tập thể tại hội nghị công bố xếp hạng chỉ số CCHC năm 2018 của các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn

Bằng nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là việc tổ chức triển khai thực hiện xác định chỉ số CCHC của các đơn vị một cách khoa học, chặt chẽ, đảm bảo thực chất, khách quan, toàn diện các lĩnh vực CCHC đã có tác động tích cực nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước; nâng chỉ số CCHC cấp huyện lên 89,7 điểm (năm 2018), đứng thứ 7/14 huyện, thị, thành phố; chỉ số hài lòng của người dân đạt 96,02 điểm, đứng thứ 4/14 huyện, thị, thành phố. Năm 2019, huyện Đầm Hà tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

  Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)