Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng

Đảng bộ huyện Đầm Hà có 35 chi, đảng bộ trực thuộc với 2.068 đảng viên. Xác định xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng, tạo nền móng vững chắc xây dựng hệ thống chính trị của huyện vững mạnh, huyện Đầm Hà đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.

Để xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức,  huyện tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng tăng cường dân chủ, nâng cao trách nhiệm của mỗi tổ chức và cá nhân; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, giữ vững nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đẩy mạnh kiểm điểm tự phê bình và phê bình nhằm phân tích, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong Đảng bộ. Các cấp uỷ Đảng từ huyện tới cơ sở đã chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời định hướng tuyên truyền về các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, huyện và các vấn đề thời sự, phức tạp, nhạy cảm, được dư luận xã hội quan tâm; quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, của tỉnh bảo đảm nghiêm túc, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương…Nhờ đó, tình hình tư tưởng trong Đảng bộ và nhân dân ổn định, đoàn kết, thống nhất quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Cùng với đó, huyện tập trung chỉ đạo, kiện toàn và sắp xếp lại một số loại hình tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và cơ sở cho phù hợp, nhằm phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng các cấp và từng chi bộ. Trong đó, rà soát, giải thể các chi bộ cơ quan trực thuộc Đảng bộ xã, đưa đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ thôn, bản. Trên cơ sở sắp xếp, kiện toàn tổ chức, củng cố chi bộ và phân công cán bộ, đảng viên phù hợp với điều kiện công tác, nhất là bí thư chi bộ là những người có phẩm chất, uy tín và năng lực công tác, đủ sức lãnh đạo chi bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong công tác tổ chức, cán bộ, huyện đã ban hành đầy đủ các quy chế, quy định về công tác cán bộ; ban hành các đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức, cán bộ dân tộc thiểu số theo từng giai đoạn. Thường xuyên tổ chức rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch bảo đảm số cán bộ dự nguồn. Các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí công tác phù hợp, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức…Đặc biệt, năm 2018 và 2019, lần đầu tiên huyện tổ chức kỳ thi sát hạch chất lượng đối với 152 cán bộ, công chức cấp xã; 78 cán bộ công chức cấp huyện nhàm đánh giá chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, ý thức trách nhiệm trong việc tự học tập của cán bộ, đảng viên để sử dụng, quy hoạch cán bộ. Từ năm 2015 đến nay, huyện đã thực hiện điều động, luân chuyển 74 cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, các xã, thị trấn. Trong đó, luân chuyển từ huyện về xã 10 đồng chí, từ xã về huyện 13 đồng chí, từ xã sang xã 8 đồng chí, từ ngành này sang ngành khác 43 đồng chí. Thực hiện chủ trương gắn luân chuyển với bố trí cán bộ không phải là người địa phương, đến nay toàn huyện có 9/10 xã, thị trấn bí thư đảng ủy không phải là người địa phương. Qua luân chuyển, điều động, đa số cán bộ đã phát huy được năng lực, sở trường; lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của địa phương đạt hiệu quả.

Bế giảng lớp bồi dưỡng bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, khu phố năm 2019

Công tác củng cố, phát triển tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên mới được Đảng bộ đặc biệt quan tâm. Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tập trung lãnh đạo, giao chỉ tiêu kết nạp Đảng cụ thể hàng năm cho các tổ chức cơ sở Đảng; đồng thời chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, trường học, thôn, bản quan tâm đến các đối tượng quần chúng trong độ tuổi đoàn viên, người sản xuất kinh doanh giỏi, đội ngũ trưởng, phó thôn bản và trưởng ban công tác mặt trận thôn, khu phố… Các đoàn thể cũng tích cực giới thiệu nguồn để kết nạp Đảng, đặc biệt là Đoàn Thanh niên các cấp trong huyện đã chủ động rà soát, nắm nguồn quần chúng ưu tú; đồng thời tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên và nhận định những người có lý tưởng, nguyện vọng phấn đấu để giới thiệu kết nạp Đảng…Từ năm 2015 đến nay, huyện đã tổ chức 11 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng cho 598 quần chúng ưu tú, kết nạp được 426 đảng viên vào Đảng. Đi đôi với nâng cao chất lượng tạo nguồn kết nạp đảng viên mới, các cấp uỷ, tổ chức Đảng còn coi trọng đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường rèn luyện, quản lý nâng cao chất lượng đảng viên. Hàng năm, huyện đã cân đối bố trí ngân sách cho đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ Bí thưu chi bộ, trưởng thôn; đồng thời thực hiện tốt công tác phân công nhiệm vụ, nhất là phân công nhiệm vụ cho đảng viên phụ trách địa bàn, theo chuyên đề; giới thiệu đảng viên có năng lực, phẩm chất tham gia vào các chức danh lãnh đạo, quản lý và cán bộ chủ chốt ở cơ sở. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ đảng viên không ngừng được nâng lên, đại đa số đội ngũ đảng viên trong huyện luôn giữ vững phẩm chất, đạo đức, lối sống, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ gìn khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng,

Trong sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phân công các đồng chí là đảng uỷ viên phụ trách và duy trì sinh hoạt với các chi bộ. Qua đó kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, đề xuất của đảng viên và nhân dân để báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết tháo gỡ khó khăn, đồng thời uốn nắn, hướng dẫn, định hướng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các ban đảng ở cấp ủy cấp trên cơ sở và cấp ủy cơ sở thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện nền nếp và nội dung sinh hoạt; nguyên tắc sinh hoạt, lãnh đạo của chi ủy, chi bộ. Công tác sinh hoạt chi bộ được ban chi bộ họp bàn, thống nhất nội dung trọng tâm, những vấn đề cán bộ đảng viên và nhân dân quan tâm. Trong buổi sinh hoạt, đảng viên đã phát huy tinh thần xây dựng, có tính chiến đấu cao với nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn, không ngại va chạm để từ đó thảo luận, đưa ra cách giải quyết mang tính khả thi cao. Đổi mới sinh hoạt chi bộ, đảng viên đã đề xuất nhiều nội dung giúp cấp uỷ, chính quyền nâng cao năng lực quản lý, điều hành, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Song song với đó, các cấp ủy Đảng cũng quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, kịp thời biểu dương những tổ chức đảng, đảng viên thực hiện tốt; nhắc nhở, phê bình những tổ chức đảng, đảng viên thực hiện chưa tốt và xử lý những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.

Hội thi kỹ năng, nghiệp vụ Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố năm 2019

Bằng những biện pháp chỉ đạo cụ thể, sát thực của Đảng bộ huyện đã tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, gắn xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng chính quyền, cơ quan, đoàn thể vững mạnh; góp phần khẳng định rõ hơn vai trò của các tổ chức đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Thanh Nga – Trung tâm TT&VH Đầm Hà