Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Lan tỏa phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” thời gian qua được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong huyện triển khai rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực. Nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực, tạo nên sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị – xã hội của huyện.

Xác định “Dân vận khéo” là một nhiệm vụ hết sức quan trọng góp phần tập hợp, đoàn kết, nâng cao nhận thức và tạo đồng thuận và thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế từng bước giảm nghèo, hoàn thành mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng phong trào dân vận khéo. Trong đó, chú trọng việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác dân vận và tầm quan trọng của việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, tổ chức thực hiện của chính quyền, phát huy vai trò tham mưu của MTTQ và các đoàn thể; xây dựng các mô hình, điển hình dân vận khéo từ cơ sở, nhất là trong xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội… và các phong trào thi đua khác theo tinh thần phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi”. Qua đó, nhiều mô hình Dân vận khéo đã phát huy hiệu quả và có sức lan tỏa rộng khắp trên địa bàn huyện.

Nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM

Trong giai đoạn 2009 – 2019 toàn huyện đã xây dựng được 384 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, hoạt động văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh (có 147 mô hình đăng ký thực hiện ở cả 3 cấp: tỉnh, huyện, xã). Các mô hình, điển hình ngày một lan tỏa và trở thành phong trào chung của cả hệ thống chính trị. Toàn huyện có 228/384 mô hình mang lại hiệu quả, có sức lan tỏa (đạt gần 60%). Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực; trong 10 năm, đã có 03 cá nhân và 06 tập thể được UBND tỉnh khen thưởng; 62 mô hình tập thể và 66 cá nhân được UBND huyện khen thưởng. Có nhiều mô hình, phong trào thi đua “Dân vận khéo” thật sự hiệu quả được duy trì và nhân rộng như: mô hình “Xây dựng vườn mẫu”ở xã Quảng Tân; mô hình “vận động hộ dân phát triển kinh tế trang trại, giảm nghèo bền vững” ở xã Dực Yên; phong trào “Tuổi trẻ Đầm Hà chung tay xây dựng nông thôn mới” của Đoàn thanh niên huyện; phong trào “thắp sáng đường quê” của Hội Cựu chiến binh các cấp; mô hình “5 không, 3 sạch”, “Ngày Chủ nhật xanh” của Hội LHPN huyện; mô hình “Nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính vì nhân dân phục vụ” của Công an Huyện; mô hình “Chính quyền thân thiện của dân, vì nhân dân phục vụ” của xã Đầm Hà… Đặc biệt là phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện thời gian qua còn có sức lan tỏa và tác động tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đến nay đã có 7/8 xã đạt chuẩn NTM, xã Quảng Lâm đã xong thủ tục đề nghị xét công nhận xã đạt cuẩn NTM trong năm 2020, huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2020.

Huyện Đầm Hà tăng cường cải cách hành chính nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

 Nhìn chung, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện trong thời gian qua đã thực sự đi vào cuộc sống, được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân đón nhận, thực hiện hiệu quả. Để phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, Ban Dân vận Huyện ủy  tiếp tục tham mưu cho BTV Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, các ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác dân vận. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước. Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; kịp thời nắm bắt và giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, những vấn đề bức xúc của nhân dân. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận, các tổ chức chính trị – xã hội. Chú trọng hướng mạnh các hoạt động về cơ sở nhằm nắm chắc tình hình, tâm trạng, nguyện vọng của nhân dân. Chăm lo đời sống và bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân; tiếp tục xây dựng những mô hình, điển hình mới; đồng thời quan tâm bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình hiệu quả trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Từ đó, tạo sự lan tỏa trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, kịp thời biểu dương, khen thưởng những mô hình, điển hình “Dân vận khéo” để động viên, cổ vũ phong trào chung. Gắn phong trào thi đua “Dân vận khéo” với việc xây dựng các điển hình trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động xây dựng “Nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà