Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 5/6/2024, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; quán triệt, triển khai Quy định 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; quán triệt Chuyên đề về đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến 215 điểm cầu trên địa bàn toàn tỉnh, với 16.235 đại biểu tham dự. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự, chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt nội dung tại điểm cầu trung tâm.

Dự tại điểm cầu huyện Đầm Hà có Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ huyện; lãnh đạo các ban, ngành, cơ quan, đoàn thể huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn, báo cáo viên cấp huyện; đảng viên các Đảng bộ và chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông báo tới toàn thể cán bộ, đảng viên về kết quả Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Theo đó, từ ngày 16 đến 18/5/2024, tại Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ 9 để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đề cương chi tiết Báo cáo 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm (2021 – 2030), Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm, giai đoạn 2026 – 2030; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng; Đề án Tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh-Báo Quảng Ninh

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông tin về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đối với việc chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Trung ương quán triệt, phải gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, bảo đảm hiệu quả cao; chú ý phát hiện, giải quyết những vấn đề thực tế đang đặt ra. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy phải thực hiện theo đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng; rà soát thật kỹ để lựa chọn, giới thiệu và bầu được những đồng chí thật sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cũng đã xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng về công tác cán bộ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh cần tập trung nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung, kết quả Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII đến cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần quan tâm đến nội dung mà Hội nghị Trung ương 9 nhấn mạnh như công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ, công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng sắp tới… Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng, hành động tạo sự đồng thuận, nhất trí cao những nội dung của Hội nghị Trung ương 9 đã thông qua.

Đại biểu dự, theo dõi hội nghị tại điểm cầu huyện

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt chuyên đề về đẩy mạnh ngăn chặn đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Quy định số 144-QÐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Quốc Nghị