Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị quán triệt, triển khai các quy định mới của Bộ Chính trị

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ và Quy định số 117-QĐ/TW ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức Đảng, đảng viên bị kỷ luật oan. Dự hội nghị có các đồng chí: Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 211 điểm cầu từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố với trên 14.800 đại biểu tham dự. Dự tại điểm cầu huyện Đầm Hà có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, đại biểu tham dự đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Thành, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, quán triệt triển khai Quy định 117-QĐ/TW ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan. Đây là Quy định có nhiều nội dung quan trọng cụ thể hóa tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy chế nhằm giữ gìn nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng cũng như góp phần hoàn thiện Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Quy định gồm 4 chương và 15 điều, quy định về: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; nguyên tắc; căn cứ để xin lỗi và phục hồi quyền lợi; trường hợp không thực hiện xin lỗi và phục hồi quyền lợi; trách nhiệm của tổ chức đảng đã quyết định kỷ luật oan; trách nhiệm của tổ chức đảng giải quyết, xác định kỷ luật oan; quyền và trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; tổ chức xin lỗi và phục hồi quyền lợi đối với tổ chức Đảng, đảng viên bị kỷ luật oan. Đối tượng áp dụng là tổ chức đảng bị kỷ luật oan (bao gồm cả tổ chức đảng đã giải tán, giải thể, kết thúc hoạt động, thay đổi do chuyển giao, chia tách, sáp nhập về tổ chức); đảng viên bị kỷ luật oan (bao gồm cả đảng viên không còn sinh hoạt đảng, đã qua đời, mất năng lực hành vi dân sự, toà án tuyên bố mất tích); tổ chức đảng đã quyết định kỷ luật oan (bao gồm cả tổ chức đảng giải quyết khiếu nại kỷ luật); tổ chức đảng giải quyết, xác định kỷ luật oan (cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra có thẩm quyền giải quyết đối với quyết định của tổ chức đảng đã quyết định kỷ luật oan); các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tiếp đó, đồng chí Bùi Thúy Phượng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, quán triệt triển khai Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Quy định này thay thế Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Quy định số 114-QĐ/TW gồm 5 chương, 16 điều quy định về hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; trách nhiệm kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ và xử lý vi phạm. So với Quy định số 205 trước đây, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng trong Quy định số 114 đã được mở rộng hơn. Các hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn đã được bổ sung một số hành vi mới, bao gồm: Lồng ghép ý đồ cá nhân khi thực hiện các khâu trong công tác cán bộ vì động cơ, mục đích vụ lợi hoặc có lợi cho nhân sự trong quá trình thực hiện công tác cán bộ; chỉ đạo, tham mưu các khâu trong công tác cán bộ đối với nhân sự không đủ điều kiện, tiêu chuẩn; khi nhận được đơn, thư phản ánh, tố cáo hoặc biết nhân sự có hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ nhưng thỏa hiệp, dung túng, bao che, không xử lý theo thẩm quyền, xử lý không đúng quy định hoặc không báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý. Bên cạnh đó, Quy định số 114 cũng quy định 6 hành vi chạy chức, chạy quyền trên cơ sở kế thừa Quy định số 205, có bổ sung hành vi mới là: Chạy tuổi, thâm niên công tác, danh hiệu thi đua, khen thưởng, bằng cấp, phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, chỉ định, điều động, luân chuyển, biệt phái, thăng quân hàm… nhằm mục đích đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có được chức vụ, quyền lợi. Để tăng cường phòng ngừa, kiểm soát việc lợi dụng, lạm dụng quyền lực trong công tác cán bộ, Quy định số 114 cũng nhấn mạnh đến việc không bố trí người có quan hệ gia đình đồng thời đảm nhiệm các chức danh có liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Đầm Hà

Để thực hiện có kết quả các Quy định mới của Trung ương, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo của địa phương, cơ quan, đơn vị, trực tiếp là người đứng đầu tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt triển khai đầy đủ, nghiêm túc Quy định số 114-QĐ/TW và Quy định số 117-QĐ/TW đến các chi bộ trực thuộc; cụ thể hóa việc tổ chức thực hiện đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo sự thống nhất trong nhận thức và tư tưởng chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đối với Quy định 114-QĐ/TW, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quyền hạn, trách nhiệm của mình về công tác cán bộ; thực hiện việc rà soát những người có quan hệ gia đình đang đảm nhiệm các chức danh không được bố trí theo quy định kể cả cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; bố trí, sắp xếp đảm bảo đúng quy định. Trong quá trình rà soát, nghiêm cấm việc lợi dụng việc rà soát để có những hành vi tham nhũng, tiêu cực liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức cán bộ trong các cơ quan, đơn vị. Ngoài 13 vị trí trong Quy định 114, đề nghị người có quan hệ gia đình ở các vị trí khác cũng cần nêu cao sự gương mẫu, cá nhân phải tự giác, cân nhắc kỹ lưỡng để bố trí cán bộ, tạo sự đồng tình trong hệ thống chính trị, trong dư luận, bảo đảm quy tắc, quy định. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng và người làm công tác tham mưu về công tác cán bộ phải nắm vững, đầy đủ những nội dung cơ bản, những điểm mới, điểm cốt lõi của Quy định số 114-NQ/TW về việc kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ để tham mưu và tổ chức thực hiện nghiêm trong thực tiễn. Các cấp ủy, tổ chức Đảng phải tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình, quy chế về công tác cán bộ, đảm bảo đồng bộ, thống nhất với Quy định số 114-QĐ/TW và các quy định mới của Trung ương về công tác cán bộ, đảm bảo chủ trương, nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Phải xây dựng kế hoạch và tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát; thực hiện cấp trên kiểm tra, giám sát cấp dưới và cấp dưới giám sát cấp trên; giám sát chéo giữa các cơ quan, tổ chức và giám sát của nhân dân. Tăng cường công tác quản lý đảng viên; khẩn trương hoàn thiện việc tổng rà soát, cập nhật, bổ sung hồ sơ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo phân cấp quản lý.

Đối với Quy định 117-NQ/TW, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến cơ sở phải thường xuyên tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức trách nhiệm, thận trọng, khách quan để tránh những sai sót, tránh bị xử lý… Ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định số 117-QĐ/TW; việc xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật những tổ chức đảng, đảng viên.

Đồng chí giao Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng đoàn MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội, HĐND tỉnh cần xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện việc giám sát công tác cán bộ và việc thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW; đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý các trường hợp vi phạm được phát hiện qua giám sát. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phải chủ trì tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về công tác cán bộ; việc xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì tổng hợp việc rà soát, báo cáo về tình hình đội ngũ cán bộ của các cơ quan, đơn vị, địa phương; đôn đốc triển khai thực hiện Quy định 114-QĐ/TW. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Quy định số 117-QĐ/TW; đồng thời theo dõi, đôn đốc việc xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ theo Quy định của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Tin theo Báo Quảng Ninh. Ảnh: Quốc Nghị