Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy

Chiều ngày 18/11/2022, BTV Huyện ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định, đề án, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy tới cán bộ, đảng viên. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, thị trấn.

Hội nghị đã quán triệt, triển khai các văn bản gồm: NQ số 09-NQ/TW ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. NQ số 10-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; Kết luận số 31-KL/TW ngày 7/3/2022 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển ngành công nghiệp bô-xít-alumin-nhôm giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. NQ số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển KT-XH và đảm bảo QP-AN vùng trung du và miền núi bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. NQ số 13-NQ/TW ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển KT-XH và đảm bảo QP-AN vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. NQ số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ Đô Hà Nội đến 2030, tầm nhìn đến 2045. Quy định số 85-QĐ/TW ngày 7/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội. Kết luận số 39-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước. Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đến 2025, định hướng đến 2030”. Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với các Huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Công an huyện, thị xã, thành phố. Và một số Công văn khác của BTV Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy.

Hội nghị quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy

Thông qua hội nghị, giúp cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, cán bộ, đảng viên nắm vững các NQ, chỉ thị của TW, Tỉnh ủy; trên cơ sở đó lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức  thực hiện sáng tạo, hiệu quả các nội dung tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động; khơi dậy và phát huy sức sáng tạo, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Quốc Nghị