Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban Thường vụ tháng 12

Ngày 10/12, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế – xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 – 2025; đánh giá kết quả công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng nhiệm vụ 2021. Theo đó, năm 2020, các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của huyện cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra: Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo. Huyện đã thực hiện xong việc sáp nhập địa giới hành chính xã Quảng Lợi vào xã Quảng Tân, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo đúng kế hoạch. Kinh tế tiếp tục được duy trì phát triển. Các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 2.181 tỷ đồng, đạt 101,4% KH, tăng 112,5% CK. Giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN, XD ước đạt 1.169 tỷ đồng bằng 100,2% KH bằng 104,1% CK. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 1.536 tỷ đồng, bằng 99,1% KH, tăng 114,3% so với CK. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 112 tỷ đồng, hoàn thành và vượt kế hoạch tỉnh, huyện giao. Huyện có 8/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 04 xã đạt nông chuẩn nông thôn mới nâng cao, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Chương trình 135 được triển khai tích cực. Công các cải cách hành chính được đẩy mạnh. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được tập trung chỉ đạo; thực hiện quyết liệt. An sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến về một số kết quả kinh tế, xã hội năm 2020; nội dung chủ đề công tác năm 2021; các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp nhằm triển khai, thực hiện tốt nhiêm vụ năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận tại hội nghị

Kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị trên cơ sở tiếp thu ý kiến tham gia của các đồng chí trong Ban Thường vụ, giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu điều chỉnh chủ đề công tác năm 2021. Trong đó, bám sát với chủ đề chung của tỉnh; tập trung các nội dung: tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, hướng tới chào mừng kỷ niệm 20 năm tái  lập huyện. Đối với các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021 cần bám sát Nghị quyết điều chỉnh cho phù hợp. Đối với các nhiệm vụ, giải pháp cần cụ thể hơn, rõ trách nhiệm, phù hợp, sát chủ đề công năm và cập nhật, bổ sung Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021. Về kế hoạch 5 năm 2021 – 2025 điều chỉnh tiêu đề, mục tiêu báo cáo; cập nhật nội dung liên quan đến các nhóm giải pháp hiện thực hóa các chương trình, đề án, Nghị quyết của tỉnh, huyện. Giao Văn phòng Huyện ủy, Phòng Tài chính Kế hoạch tham mưu, hoàn thiện.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021; Chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra của huyện năm 2021; Kế hoạch phân bổ ngân sách và vốn đầu tư năm 2021 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021; Đề án và Nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 – 2025; Đề án và Nghị quyết về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2020 – 2025; Tổng kết đánh giá chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020; Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 18-/NQ/HU ngày 20/10/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên (đất, khoáng sản) trên địa bàn huyện; Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 28 – NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCH Trung ương Đảng về cải cách chính sách BHXH; Báo cáo các nội dung Thường trực Huyện ủy được ủy quyền giải quyết theo quy định trong tháng 11/2020 và công tác tổ chức, cán bộ.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)