Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Ngày 29/11, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghe và cho ý kiến về Báo cáo tình hình, kết quả phát triển kinh tế – xã hội, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; Kế hoạch phân bổ ngân sách và vốn đầu tư năm 2024; Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban Chấp hành (BCH), Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy; Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Chương trình công tác của BCH, BTV Huyện ủy năm 2024. Theo đó, năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song  huyện Đầm Hà đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh và thực tiễn của huyện, tiếp tục quyết tâm, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, toàn diện trên các lĩnh vực, đạt nhiều kết quả quan trọng. BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo trong tình hình mới; ban hành 4 Chỉ thị, 3 quy chế, 5 quy định, 9 Chương trình hành động, 96 kế hoạch, 257 thông báo, 25 kết luận, 118 báo cáo và 368 công văn lãnh đạo cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào điều kiện thực tiễn của địa phương. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường; kịp thời quán triệt, học tập các Kết luận, Chỉ thị, Nghị quyết các cấp. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và cải cách tư pháp; tiếp nhận và chỉ đạo giải quyết đơn thư có nhiều chuyển biến tích cực. Hiệu quả hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện được nâng lên.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Kinh tế duy trì và phát triển ổn định. Giá trị sản xuất trên 3 lĩnh vực ước đạt 8.351 tỷ đồng, đạt 100,8% kế hoạch, bằng 119,5% cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 17/11/2023 đạt 944.558 triệu đồng; đạt 149% dự toán tỉnh giao, 147% dự toán huyện giao. Chương trình xây dựng nông thôn mới, OCOP được quan tâm triển khai tích cực. Công tác thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp được đẩy mạnh. Huyện đã tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch xây dựng vùng huyện, Quy hoạch chung mở rộng thị trấn Đầm Hà; đồng thời xây dựng Kế hoạch triển khai Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đầm Hà đến năm 2040, tầm  nhìn đến năm 2050; chỉ đạo hoàn thiện và phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng các xã trên địa bàn huyện. Công tác XDCB, GPMB, trật tự đô thị và tài nguyên môi trường được quan tâm thực hiện. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, thanh tra, tư pháp được tăng cường. Công tác văn hoá xã hội, giáo dục, y tế được quan tâm. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo. Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh và 75 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện được triển khai sâu rộng. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai hiệu quả. Công tác quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận tại hội nghị

 Kết luận các nội dung này, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng UBND – HĐND huyện, cơ quan tham mưu tiếp thu các ý kiến tham gia tại hội nghị, bổ sung, hoàn thiện báo cáo. Đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, về đặc điểm tình hình cần phải nhận diện được những thuận lợi, khó khăn tác động đến việc triển khai nhiệm vụ; đánh giá, làm rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả thực hiện, rõ nội dung nhiệm vụ; làm rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân. Về chủ đề công tác năm, bám sát chủ đề của tỉnh, đảm bảo logic, khoa học; bổ sung các nội dung vào mục tiêu tổng quát. Đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, bám sát Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và kết luận sau sơ kết nửa nhiệm kỳ; đảm bảo không thấp hơn các chỉ tiêu năm 2023, tính toán lũy kế đến thời điểm hết năm 2023 để làm cơ sở xây dựng chỉ tiêu năm 2024. Về giải pháp, phải đảm bảo thực hiện được các chỉ tiêu đã đề ra, khắc phục được những tồn tại, hạn chế và tập trung thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy, và các nghị quyết chuyên đề. Về phát triển kinh tế, tập trung mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; đề án phát triển vùng trồng cây ăn quả tập trung; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; giao khu vực biển; đề án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; sử dụng hiệu quả đất bỏ hoang đất sử dụng không đúng mục đích; nâng chất các tiêu chí nông thôn mới. Chỉ đạo tổ chức Đại hội MTTQ các cấp; triển khai Luật dân chủ cơ sở; các Nghị quyết chuyên đề v.v.

Tại hội nghị, BTV Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về: Gợi ý kiểm điểm tập thể, cá nhân diện BTV Huyện ủy quản lý năm 2023; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2023; Chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện ủy, BTV Huyện ủy năm 2024; Điều chỉnh chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo kết quả kiểm tra một số cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên là người đứng đầu trong việc triển khai và thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án vụ việc; Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 7/1/2021 của BCH Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền theo đề nghị của UBND huyện; Công tác tổ chức, cán bộ; Kiểm điểm việc thực hiện Thông báo Kết luận số 1130-TB/HU ngày 30/10/2023 của BTV Huyện ủy về phân công chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ tháng 11/2023, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2023; kết quả giải quyết công việc giữa hai kỳ họp BTV Huyện ủy.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)