Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban UBND huyện

Ngày 8/8, đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp giao ban UBND huyện để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về báo cáo tình hình thu chi ngân sách 7 tháng đầu năm; kết quả giải ngân và giải pháp thực hiện hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 theo chỉ đạo của tỉnh. Theo đó, đến hết ngày 31/7/2022, thu ngân sách trên địa bàn đạt 89.923 triệu đồng đạt 47% dự toán tỉnh giao, đạt 37,3% dự toán huyện giao, bằng 80% so với cùng kỳ; trong đó: thu tiền sử dụng đất đạt 48.227 triệu đồng, đạt 34% dự toán tỉnh giao, 27,1% dự toán huyện giao, bằng 54% CK; thuế, phí đạt 41.696 triệu đồng, đạt 86,3% dự toán tỉnh giao, 65,9% dự toán huyện giao, bằng 160% CK. Có 5 khoản thu đã hoàn thành dự toán tỉnh giao, huyện giao và tăng nhiều so với cùng kỳ là: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 431 triệu đồng, đạt 144% dự toán tỉnh giao, 144% dự toán huyện giao, bằng 375%CK; Thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 2.158 triệu đồng, bằng 431% dự toán huyện giao, bằng 297%CK; Thu thuế thu nhập cá nhân đạt 7.071 triệu đồng, đạt 131% dự toán tỉnh giao, 109% dự toán huyện giao, bằng 244%CK;  Thu khác ngân sách đạt 11.599 triệu đồng, đạt 140% dự toán tỉnh giao, 122% dự toán huyện giao, bằng 302%CK; Thu tại xã đạt 913 triệu đồng, đạt 152% dự toán tỉnh giao, 152% dự toán huyện giao, bằng 567%CK1 khoản thu hoàn thành dự toán tỉnh giao và tăng nhiều so với cùng kỳ nhưng chưa đạt tiến độ huyện giao là thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước đạt 2.190 triệu đồng, bằng 137% dự toán tỉnh giao, 18,3% dự toán huyện giao, bằng 548% CK. 5 khoản thu chưa đạt tiến độ tỉnh giao, huyện giao là: thu từ khu vực ngoài quốc doanh, thu tiền sử dụng đất, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu lệ phí trước bạ, thu phí, lệ phí. Về kết quả giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng đầu năm, đến ngày 5/8 đã giải ngân 234.077 triệu đồng/487.681 triệu đồng, đạt 48,0% kế hoạch vốn; đạt 67,54% theo tiến độ thu ngân sách huyện.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến về kết quả thu, chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 5 tháng cuối năm 2022.

Kết luận nội dung này, đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu, cơ quan chuyên môn tiếp thu, bổ sung hoàn thiện. Trong đó, cần đánh giá thêm về kết quả, phân tích nguyên nhân, hạn chế; bổ sung các giải pháp cụ thể, phấn đấu tăng thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Tại cuộc họp, UBND huyện cũng đã nghe và cho ý kiến về Kết quả rà soát tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ công chức cấp xã; rà soát các trường hợp trưng dụng, biệt phái cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang thực hiện; Phương án luân chuyển cán bộ, viên chức Giáo dục; Báo cáo kết quả kiểm tra công vụ tại Ban quản lý rừng phòng hộ; Kết quả thực hiện rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đối với 2 đồ án: Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đầm Hà đến năm 2040, tầm nhìn năm 2050; Quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 mở rộng Thị trấn Đầm Hà đến năm 2030 theo ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng và thành viên Hội đồng thẩm định của UBND tỉnh và một số nội dung khác theo thẩm quyền.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)