Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban công tác xây dựng cơ bản quý I/2022

Ngày 15/03/2022, UBND huyện tiến hành họp giao ban công tác xây dựng cơ bản quý I/2022. Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự cuộc họp có đồng chí Trần Anh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Theo báo cáo của phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, năm 2022 tổng kế hoạch vốn đầu tư 378.795 triệu đồng. Đã phân bổ chi tiết số vốn 351.554/378.795 triệu đồng, đạt 93% tổng kế hoạch cho các dự án, công trình. Tính đến 14/3 huyện đã giải ngân kế hoạch vốn 12.958/378.795 triệu đồng, đạt 3,42% kế hoạch vốn được giao. Năm 2022 huyện dự kiến thực hiện tổng số 31 dự án trong đó đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 16/31 dự án với tổng số 45 gói thầu, trong đó 12 gói đã lựa chọn nhà thầu xong, 33 gói thầu đang thực hiện đấu thầu. Hiện các chủ đầu tư đang lập và trình UBND huyện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 15 dự án còn lại. Đến hết năm 2021, vẫn còn một số công trình còn nợ XDCB với tổng số 1.198 triệu đồng, theo đó kế hoạch năm 2022 đã bố trí số ngân sách huyện cho các công trình còn nợ XDCB với tổng số vốn 1.115 triệu đồng. Sau bố trí vốn 2022 huyện sẽ bố trí vốn còn thiếu sau khi phê duyệt quyết toán. Đến nay huyện cơ bản đảm bảo khả năng thanh toán nợ. Tuy nhiên, công tác GPMB các dự án còn gặp nhiều khó khăn đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện một số dự án. Một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân rất thấp, một số địa phương chưa xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản.

Đại biểu tham gia ý kiến

Cuộc họp đã thảo luận, làm rõ nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất các giải pháp liên quan đến: Tiến độ công tác GPMB, công tác thanh quyết toán, quản lý chất lượng các công trình xây dựng, công tác lập quy hoạch…

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác phối hợp, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, rà soát lại các nhu cầu thanh toán công trình từ năm 2021 trở về trước trên cơ sở ưu tiên nguồn vốn đã có. Đối với các dự án đã được bố trí vốn cần tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tăng cường kiểm tra tiến độ GPMB. Liên quan đến chương trình Mục tiêu quốc gia, trên cơ sở thống nhất đề án phát triển kinh tế – xã hội, ANQP, dân tộc thiểu số đồng chí đề nghị Phòng Tài chính – Kế hoạch  phối hợp với Ban Quản lý dự án rà soát chốt lại kế hoạch đầu tư công. Về công tác thanh, quyết toán, đề nghị các chủ đầu tư thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định, đồng thời xử lý dứt điểm các dự án chậm quyết toán. Liên quan đến các công trình chuyển tiếp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong đó có một số công trình liên quan đến điều chỉnh, hồ sơ thiết kế kĩ thuật, dự toán cần quan tâm quản lý tốt chất lượng tiến độ công trình. Đối với các công trình khởi công mới, những công trình chưa được phê duyệt hồ sơ đồng chí đề nghị các phòng ban, đơn vị cùng đôn đốc phối hợp thực hiện.

Kim Liên (Trung tâm TT&VH)

Trả lời