Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đoàn Kiểm tra của Tỉnh ủy làm việc tại huyện Đầm Hà

Ngày 2/6, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy do đồng chí Trương Công Ngàn – Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ – Phó Đoàn đã kiểm tra trực tiếp tại một số đảng bộ cơ sở và Huyện ủy Đầm Hà về kiểm tra một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Quy định số 04-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên và công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai NQ Đại hội XIII của Đảng tại huyện.

Đoàn đã kiểm tra trực tiếp tại một số cấp uỷ và người đứng đầu cấp uỷ cơ sở trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Quy định số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh và công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai NQ Đại hội XIII, các chi, đảng bộ đã xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa việc thực hiện, tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05, quy định số 04 đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị mình. 100% các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai và chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – TUV, Bí thư Huyện uỷ phát biểu tại buổi làm việc

Trong giai đoạn 2016 – 2021, cấp uỷ các cấp đã tổ chức được 62 cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Quy định số 04-QĐ/TU  đối với 533 lượt tổ chức và cá nhân; cấp uỷ cơ sở đã tổ chức được 53 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 411 lượt tổ chức và cá nhân. Hàng năm, trong kế hoạch kiểm tra, giám sát đều có nội dung giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW, Quy định 04-QĐ/TU; việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân theo nghị quyết trung ương 4 (khoá XII) được thực hiện nghiêm túc, gắn với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại của tổ chức Đảng, đảng viên hàng năm, chưa phát hiện trường hợp tập thể, cá nhân vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến tích cực về đạo đức, lối sống. Người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Đảng bộ huyện. Đẩy mạnh thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ gắn với thực hiện có hiệu quả bộ Quy tắc ứng xử Người Đầm Hà “Đoàn kết, sáng tạo, tự tin, thân thiện”, công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể được thường xuyên coi trọng, chất lượng được nâng lên rõ rệt.Từ đó góp phần xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trương Công Ngàn – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu tại buổi kiểm tra

Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Trương Công Ngàn – Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã ghi nhận những kết quả nổi bật đạt được của các cấp uỷ và người đứng đầu cấp uỷ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thưc hiện các chỉ thị, nghị quyết. Đồng thời đánh giá cao công tác chuẩn bị nghiêm túc của các đơn vị về tài liệu, báo cáo phục vụ công tác kiểm tra. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đoàn cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, kiến nghị nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên trong thời gian tới.

Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra trực tiếp tại các chi, đảng bộ cơ sở

Kim Liên (Trung tâm TT&VH)