Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Chiều 16/6, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị tại điểm cầu huyện Đầm Hà có đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư huyện ủy.

6 tháng đầu năm, bám sát chương trình công tác của Ban Tổ chức Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã triển khai nhiều nhiệm vụ đạt chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đề ra, trọng tâm là tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương; tham mưu quán triệt, triển khai các quy định, kết luận mới của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác cán bộ; chủ động cụ thể hóa nhiệm vụ công tác năm theo Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đi sâu kiện toàn tổ chức, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước gắn với tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; thực hiện công tác chuẩn bị bầu trưởng thôn, bản, khu phố và đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở.

Các đại biểu dự họp đã phát biểu làm rõ những kết quả đạt được trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; đồng thời nêu bật những tồn tại, hạn chế, từ đó đề xuất nhiều giải pháp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường- TUV, Bí thư huyện ủy tham dự hội nghị

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thống nhất trong thời gian tới Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ tham mưu xây dựng chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII) về xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên. Trong đó, tập trung xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới, chú trọng ở vùng đồng bào miền núi, biên cương, hải đảo.

Cùng với đó, tham mưu thực hiện hiệu quả Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Cụ thể hóa Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Kết luận số 35-KL/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị phải tăng cường kiểm tra giám sát, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ, tuyển dụng đầu vào chất lượng cao phù hợp với tiêu chuẩn của tỉnh, đảm bảo cao hơn trung bình chung của cả nước. Chủ động xây dựng kế hoạch tiếp tục tinh giản bộ máy biên chế, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả.

Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)