Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Đầm Hà: Sinh hoạt chi bộ thực chất, hiệu quả.

Ngày 03/3/2023, dự buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 03/2023 tại Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Đầm Hà có các đồng chí Nguyễn Hải Hà, Nguyễn Văn Hiệp – Cán bộ Ban Nội chính tỉnh ủy (được phân công theo dõi Đảng bộ huyện Đầm Hà) và đồng chí Đoàn Văn Thành – Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Đầm Hà.

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thời gian vừa qua, chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Đầm Hà luôn bám sát Điều lệ Đảng, Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/07/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về Thi hành Điều lệ Đảng; Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/2/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư khóa X về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Tỉnh ủy và Huyện ủy Đầm Hà, tập trung đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Tại buổi sinh hoạt, chi bộ đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết tháng 02/2023, trong đó chú trọng công tác chính trị tư tưởng gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 101-QĐi/TW ngày 07/01/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 04-QĐ/TU ngày 07/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên, cùng với đó chi bộ cũng biểu dương một số đảng viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và chỉ ra một số tồn tại để khắc phục. Chú trọng triển khai thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh, chủ đề công tác năm 2023 của huyện: “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và chất lượng đời sống Nhân dân”, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của ngành, đồng thời đề ra các nhiệm vụ trong tháng 3/2023.

Đồng chí Nguyễn Hải Hà – Cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ

Các đảng viên trong chi bộ đã phát huy tinh thần dân chủ, cởi mởi, tập trung thảo luận làm rõ hơn kết quả đạt được trong tháng 02, đóng góp ý kiến vào phương hướng nhiệm vụ tháng 3 và một số vấn đề đảng viên quan tâm như: sửa đổi một số nội dung Quy chế hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; Kế hoạch kiểm tra, giám sát; Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác tuyên truyền pháp luật phòng ngừa tội phạm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; xây dựng nông thôn mới; ứng dụng công nghệ thông tin trong lưu trữ; tăng cường thực hiện các chỉ tiêu theo chương trình, kế hoạch…

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, các đồng chí Nguyễn Hải Hà, Nguyễn Văn Hiệp – Cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đánh giá cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trên tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ. Trình tự sinh hoạt thực hiện đầy đủ, đảm bảo theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Nội dung sinh hoạt thể hiện thực chất, hiệu quả. Các ý kiến phát biểu của đảng viên sôi nổi, thẳng thắn, có ý thức xây dựng, qua đó đưa ra được nhiều các giải pháp, mục tiêu thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.

Có thể khẳng định rằng, bằng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn là một trong những nội dung góp phần xây dựng chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện trong sạch vững mạnh trong năm qua. Phát huy kết quả đạt được, chi bộ sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, đổi mới và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên, nâng cao chất lượng hoạt động các mặt công tác xây dựng Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Vũ Thị Vân Anh – Viện kiểm sát nhân dân huyện Đầm Hà