Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2020

Ngày 28/8, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổ chức hội nghị bổi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2020 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn huyện. Tới dư có đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Trong 2 ngày (28 và 29/8), đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cấp học trên địa bàn huyện sẽ được truyền đạt những nội dung cốt lõi trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đọa đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân; một số văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Chương trình số 32-CTr/HU ngày 18/4/2014 của BCH Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện địa hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV; Chương trình hành động số 01-CTr/HU ngày 13/5/2020 về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV; thông tin thời sự nổi bật trong nước và quốc tế; tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh, huyện 6 tháng đầu năm 2020.v.v.

Các học viên tham gia tập huấn tại hội nghị

Bồi dưỡng chính trị hè là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng hàng năm trong cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục trước khi bắt đầu mỗi năm học mới, nhằm nâng cao trình độ lý luận và bản lĩnh chính trị cho tất cả đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và đội ngũ giáo viên, nhân viên trên địa bàn huyện. Từ đó, nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục học sinh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)