Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Bốc thăm ngẫu nhiên 22 cán bộ để xác minh tài sản, thu nhập năm 2023

Thực hiện kế hoạch về xác minh tài sản, thu nhập, vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đầm Hà đã tổ chức bốc thăm lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 đối với những cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập tại các cơ quan Đảng của Huyện ủy và các xã, thị trấn.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tiến hành bốc thăm xác minh tài sản, thu nhập của những người thuộc đối tượng xác minh tại 19/81 cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền kiểm soát. Hình thức bốc thăm được thực hiện theo từng cơ quan, đơn vị. Kết quả tổng số người được lựa chọn xác minh là 22/191 người. Trong đó 21 người được bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên, 1 người được chỉ định lựa chọn theo quy định.

Thực hiện bốc thăm danh sách người xác minh tài sản, thu nhập năm 2023

Việc bốc thăm để lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập được thực hiện trên cơ sở Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan tổ chức, đơn vị; Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 8/2/2022 của Bộ Chính trị về ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập; Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW ngày 3/11/2022 của UBKT Trung ương về thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Quy định số 08-QĐ/TU ngày 14/8/2017 của BTV Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý và Quy định số 05-QĐ/HU ngày 7/9/2017 của BTV Huyện ủy về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý. Qua đó, nhằm đánh giá tính chính xác, trung thực nội dung kê khai tài sản của người có nghĩa vụ kê khai; nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập; ngăn ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời hành vi tham nhũng; thực hiện nghiêm các chủ trương, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

Buổi bốc thăm diễn ra đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)