Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới đợt 1 năm 2021

Chiều ngày 23/6/2021, Ban Tuyên giáo – Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với cơ quan Tổ chức –  Nội vụ, Văn phòng Huyện ủy tổ chức  “Bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới đợt 1 năm 2021 (Lớp A)”.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới đợt 1 năm 2021 với 30 học viên tham gia. Trong thời gian học tập 8 ngày, các học viên được tiếp thu 10 chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện  nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế – xã hội của Đảng; Phát triển GD – ĐT, Khoa học và Công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường QP – AN, bảo vệ vững chắc Tổ Quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị. trật tự AT – XH; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên ĐCSVN. Bên cạnh đó, các học viên còn được thông tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của huyện, của tỉnh; tình hình thời sự trong nước và quốc tế….

03 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập được khen thưởng

Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới với tỷ lệ giỏi đạt 27%, khá đạt 73%. Tại lễ bế giảng BTC lớp học đã khen thưởng cho 3 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà