Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá tình hình công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II

Ngày 25/3, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để cho ý kiến về báo cáo đánh giá tình hình công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 16/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030 và một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Trong quý I, huyện Đầm Hà đã tập trung bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình để lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả quan trọng. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2021, thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” duy trì phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường. Trong đó, chú trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức gắn với chỉnh đốn Đảng để phòng ngừa ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; triển khai đồng bộ chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra và hiệu quả hoạt động cải cách tư pháp; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; nâng cao hiệu quả hoạt động cải cách tư pháp, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo. Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được triển khai tích cực. Đến nay, 100% các đơn vị đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần 2 theo đúng quy định, hướng dẫn; đang tập trung chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Hiệu quả công tác quản lý, điều hành của UBND huyện, hoạt động của HĐND, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội được nâng lên. Kinh tế – xã hội có bước phát triển. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 451,5 tỷ đồng bằng 18,27% kế hoạch bằng 80,3% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt 285 tỷ đồng bằng 20,5% kế hoạch, tăng 32% so với cùng kỳ. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 560 tỷ đồng bằng 31% kế hoạch tăng 83,6% so với cùng kỳ. Tính đến ngày 15/3/2021 thu ngân sách trên địa bàn đạt 39,957 tỷ đồng, đạt 32% dự toán tỉnh giao, đạt 22% dự toán huyện giao, tăng 71% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được tập trung chỉ đạo. Công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch, đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng cơ bản được tăng cường. Công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư được đẩy mạnh. An sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tham gia ý kiến làm rõ một số kết quả, tồn tại, hạn chế, các nhiệm vụ, giải pháp cần điều chỉnh, bổ sung, cập nhật trong báo cáo.

Kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy trên cơ sở ý kiến tham gia của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Văn phòng Huyện ủy tiếp thu, bổ sun, hoàn thiện báo cáo. Trong đó, cần bổ sung, làm rõ hơn kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; cập nhật, phân tích các số liệu liên quan có phân tích, đánh giá, so sánh với kỳ trước. Đối với các nhiệm vụ cần phân công rõ việc, rõ trách nhiệm cụ thể. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh cần quan tâm, bổ sung các nội dung liên quan đến thu hút đầu tư, xây dựng các giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp để triển khai thực hiện; nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân. Trong xây dựng nông thôn mới, rà soát lại các tiêu chí; các đoàn thể, các xã, thị trấn cần chủ động xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia; nâng cao trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức dân vận chính quyền và nhân dân trong công tác phối hợp giải phóng mặt bằng, thông tin, báo cáo; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 16/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch, đề cương, quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Đầm Hà giai đoạn 2016 – 2021 đối với các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên là người đứng đầu; Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỳ niệm 20 năm ngày tái lập huyện; Kế hoạch tổ chức hội thi “Duyên dáng Đầm Hà lần thứ 2”; báo cáo các nội dung Thường trực Huyện ủy được ủy quyền giải quyết theo quy định trong tháng 3/2021; công tác kỷ luật của Đảng và công tác tổ chức – cán bộ.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)