Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến vào các nội dung quan trọng

Chiều ngày 28/5, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức cuộc họp để cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch thực hiện Kết luận số 657 – KL/TU ngày 29/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và các nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Bám sát kết luận số 657 – KL/TU ngày 29/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy Đầm Hà đã xây dựng kế hoạch thực hiện với các giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn của huyện. Trọng tâm là công tác triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, thực hiện tinh giản biên chế gắn với vị trí việc làm, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức gắn với chỉnh đốn Đảng để phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, phòng chống tham nhũng lãng phí và cải cách tư pháp. Về phát triển kinh tế tập trung quản lý, điều hành thu, chi ngân sách; đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp; phát triển các ngành dịch vụ, du lịch, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp về thủ tục hành chính, đất đai. Tiếp tục thực hiện đồng bộ 3 đột phá chiến lược về phát triển kết cấu hạ tầng, cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực. Phát triển về văn hóa xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh….

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy đã bổ sung, góp ý vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như các giải pháp phát triển du lịch, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao; nâng cao chất lượng công tác giáo dục, phát triển văn hóa..

Hội nghị cũng đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05 – NQ/HU ngày 11/01/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng nông thôn mới huyện Đầm Hà đến năm 2020; Báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 06 – NQ/HQ ngày 18/4/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về lãnh đạo phát triển nuôi trồng thủy sản huyện Đầm Hà đến năm 2020; công tác cán bộ.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị đối với dự thảo kế hoạch thực hiện Kết luận số 657 – KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy tiếp thu, tổng hợp ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; bổ sung các giải pháp phát triển, quản lý các điểm tham quan du lịch trên địa bàn, tổ chức thăm quan học tập mô hình nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu để xây dựng mô hình chuẩn, đẹp phù hợp tại địa phương.

Về dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị tiếp tục xin ý kiến của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và các Ban Xây dựng Đảng tỉnh để sớm hoàn thiện quy chế.

Đối với báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05 – NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng nông thôn mới huyện Đầm Hà đến năm 2020; Báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 06 – NQ/HQ của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về lãnh đạo phát triển nuôi trồng thủy sản huyện Đầm Hà đến năm 2020, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị Văn phòng Huyện ủy tiếp thu các ý kiến, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, bổ sung số liệu, xây dựng hoàn thành báo cáo của Ban chấp hành.

                                                  Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)

Trả lời