Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đầm Hà triển khai công tác tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng và 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng

Ngày 18/1, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị để thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ huyện đã thảo luận, cho ý kiến về Kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện nhiệm vụ năm 2023; kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt theo quy định của Trung ương; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2020 – 2025) và báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011 – 2025). Theo đó, công tác xây dựng Đảng luôn được huyện Đầm Hà đặc biệt coi trọng, triển khai thực hiện toàn diện, quyết liệt với quyết tâm chính trị cao, đạt nhiều kết quả tích cực. Các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã tổ chức thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện và sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy đảm bảo nghiêm túc, kịp thời nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã tổ chức 14 lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng cho 668 quần chúng ưu tú, kết nạp 343 đảng viên. Công tác dân vận, nội chính được tăng cường. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được đặc biệt coi trọng, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, lĩnh vực mới, tiềm ẩn vi phạm. Ban Thường vụ Huyện ủy đã kiểm tra, giám sát 38 đồng chí là người đứng đầu; Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra 69 lượt tổ chức Đảng, 60 lượt đảng viên; cấp ủy huyện và cơ sở tiến hành kiểm tra 247 lượt tổ chức Đảng và 733 lượt đảng viên; giám sát chuyên đề 155 lượt tổ chức Đảng và 464 đảng viên, thi hành kỷ luật 5 tổ chức Đảng, 62 đảng viên.v.v. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 90%.

Sau 15 năm triển khai thực hiện Điều lệ Đảng, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy từ huyện đến cơ sở. Nhận thức về quy định thi hành Điều lệ Đảng được nâng lên. Căn cứ Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng của Trung ương, của tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ huyện ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy đã nghiên cứu, cụ thể hóa, ban hành đồng bộ các quy định, quy chế, hướng dẫn bảo đảm đúng thẩm quyền, đầy đủ về nội dung, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực xây dựng Đảng và phù hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định và việc triển khai các nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng để từ đó kịp thời chấn chỉnh và hướng dẫn thực hiện đảm bảo quy định. Các nội dung, nguyên tắc về xây dựng Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ được phát huy. Qua đó, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị và đội ngũ đảng viên.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến đánh giá nghiêm túc kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện Điều lệ Đảng; làm rõ tồn tại, hạn chế và nguyên nhân đặc biệt là các nội dung liên quan đến nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, các nhiệm vụ, giải pháp nhằm triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: trên cơ sở các ý kiến tham gia tại hội nghị, cơ quan tham mưu tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện báo cáo. Trong đó, cần tập trung phân tích, đánh giá đặc điểm tình hình cụ thể tác động, liên quan đến nội dung, kết quả triển khai thực hiện. Đối với báo cáo tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng, cần đánh giá sâu về thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá trong công tác xây dựng Đảng; làm rõ tồn tại hạn chế, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả. Đặc biệt là trong công tác học tập, quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết; nâng cao chất lượng đảng viên.v.v. Đối với báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng, bám sát đề cương hướng dẫn; kiểm đếm, đánh giá kỹ từng nội dung của Điều lệ Đảng để có kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH huyện Đầm Hà)