Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Ngày 14/6, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghe và cho ý kiến về Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 09/5/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên than, khoáng sản trên địa bàn tỉnh”; Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị “về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”, 01 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 05/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Cho ý kiến về các nội dung trên, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: cơ quan tham mưu tiếp thu các ý kiến tham gia tại hội nghị, bổ sung, hoàn thiện báo cáo đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, kết luận, kế hoạch và các văn bản pháp luật có liên quan đến đất đai, tài nguyên, khoáng sản; cập nhật những văn bản, quy định mới; chỉ đạo tăng cường quản lí Nhà nước về đất đai, khoáng sản trên địa bàn gắn với quản lí các quy hoạch đã được phê duyệt; tập trung rà soát các kiến nghị trong các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, chỉ đạo khắc phục đảm bảo nghiêm túc, đúng tiến độ, đạt yêu cầu; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đất đai, tài nguyên, khoáng sản; tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn; chủ động kiến nghị những bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Đối với các xã, thị trấn, trên cơ sở các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra sau tổng kết, đánh giá cần có giải pháp khắc phục cụ thể, gắn với thực hiện các kết luận, chỉ đạo của cấp trên; rà soát quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cấp ủy viên, trách nhiệm theo dõi địa bàn, xử lí triệt để các vi phạm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về trách nhiệm, quyền hạn của người dân đối với các quy định của pháp luật có liên quan đến đất đai, tài nguyên, khoáng sản; tăng cường công tác quản lí cán bộ trong việc thực hiện các quy định và thực hiện chức trách, nhiệm vụ, không để xảy ra vi phạm ở tất cả các ngành, các lĩnh vực. Đối với nội dung Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị “về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”, 01 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 05/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”, cơ quan tham mưu tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện báo cáo. Tiếp tục phát huy sự lãnh đạo của Đảng về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; tăng cường công tác nắm tình hình trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;  phát huy tốt vai trò nòng cốt của lực lượng công an từ huyện đến cơ sở trong công tác phòng chống và kiểm soát ma túy; tăng cường sự phối hợp, tham gia tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương và sự ủng hộ của quần chúng nhân dân nhằm phát huy sức mạnh của toàn xã hội trong phòng, chống và kiểm soát ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự; xây dựng “xã, thị trấn sạch ma túy”, “huyện sạch ma túy” gắn với thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 BCH Đảng bộ tỉnh “về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững” và Kế hoạch 370-KH/HU ngày 28/12/2023 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 BCH Đảng bộ tỉnh.

 Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tháng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt các nhiệm vụ, đạt kết quả tích cực. Kinh tế – xã hội được duy trì, phát triển ổn định. Giá trị sản xuất trên 3 lĩnh vực ước đạt 4.559 tỷ đồng, bằng 46,4% KH, bằng 118,2% CK. Trong đó: Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 1.739 tỷ đồng, bằng 47,2% KH, bằng 115,2% CK. Giá trị công nghiệp – xây dựng đạt 1.328 tỷ đồng, bằng 44,6% kế hoạch, bằng 117,1% CK. Tổng mức l­ưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 1.492 tỷ đồng, bằng 47,1% KH, bằng 122,9% CK. Lượng khách đến tham quan, du lịch trên địa bàn huyện đạt 36.300 lượt khách, bằng 120,2 % cùng kỳ, bằng 67,22% kế hoạch năm 2024. Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình OCOP được quan tâm chỉ đạo. Công tác giải quyết đơn thư, cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, công tác quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, tài nguyên và môi trường, trật tự đô thị được đẩy mạnh. Công tác giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin được quan tâm đầu tư. Công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo được đẩy mạnh. An sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng an ninh được giữ vững.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị: UBND huyện chỉ đạo tiếp thu các ý kiến tham gia tại hội nghị; rà soát, kiểm đếm lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 16-NQ/HU ngày 10/12/2023 của BCH Đảng bộ huyện “về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024”, Kết luận số 747- KL/HU ngày 5/4/2024 về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý I và nhiệm vụ, giải pháp quý II để tập trung chỉ đạo. Trong đó, quan tâm đánh giá, làm rõ kết quả thực hiện chủ đề công tác năm, phát triển kinh tế – xã hội, các mô hình ứng dụng công nghệ và liên kết trong sản xuất; triển khai đề án trồng cây ăn quả, trồng rừng gỗ lớn; xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ; triển khai các quy hoạch; 3 khâu đột phá: phát triển kết cấu hạ tầng, cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực; công tác quản lí Nhà nước, củng cố quốc phòng, an ninh. Xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để hoàn thiện toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung, nhiệm vụ  đang đạt kết quả thấp, khó, vướng mắc, chậm tiến độ.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về Kế hoạch tổ chức Hội thi Duyên dáng Đầm Hà lần thứ ba năm 2024; Quy hoạch Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và sân golf Đầm Hà tại Đảo Núi Cuống xã Đại Bình, huyện Đầm Hà và một số nội dung thuộc thẩm quyền theo đề nghị của UBND huyện; Nội dung, chương trình kỳ họp giữa năm 2024, HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Cho ý kiến về các Tờ trình: Đề xuất bổ sung đối tượng cuộc giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy đối với một số cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong việc triển khai, thực hiện quy hoạch cán bộ gắn với quán triệt, triển khai Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị “về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ”; Quy định số 05-QĐ/HU ngày 07/9/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý”; Nghị quyết TW 4 (khoá XII), Kết luận 21-KL/TW (khoá XIII); lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Tờ trình Đề xuất điều chỉnh, sửa đổi Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Thảo luận, thông qua: Kế hoạch thực hiện Kết luận số 1411- KL/TU ngày 17/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đầm Hà; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 37-CTr/TU, ngày 02/4/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Công tác tổ chức, cán bộ.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)