Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Ngày 28/6, Ban Chấp Hành (BCH) Đảng bộ huyện đã tổ chức hội nghị lần thứ 25 (mở rộng) để thảo luận, đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong 6 tháng, huyện Đầm Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ, đạt kết quả tích cực. Huyện đã ban hành 869 văn bản cụ thể hóa chỉ đạo, nghị quyết của tỉnh, huyện về phương hướng, nhiệm vụ và chủ đề công tác năm phù hợp với thực tiễn ở địa phương. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy các cấp được nâng lên. Hiệu quả hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện được nâng lên.

Kinh tế – xã hội được duy trì, phát triển ổn định. Tổng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 1.739 tỷ đồng, bằng 47,2% KH, bằng 115,2% CK. Tổng mức l­ưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 1.492 tỷ đồng, bằng 47,1% KH và 122,9% so CK. Trong đó Ngành Dịch vụ đạt 486,5 tỷ đồng chiếm 33,7%. Chương trình xây dựng nông thôn mới, OCOP, đề án trồng cây ăn quả, phát triển các mô hình phát triển sản xuất được quan tâm chỉ đạo. Tổng thu ngân sách thực hiện 6 tháng ước đạt 638.629 triệu đồng, bằng 73% dự toán tỉnh giao, 71% dự toán huyện giao, bằng 145% so với cùng kỳ. Trong đó, thu ngân sách trên địa ước đạt 38.021 triệu đồng, bằng 24% dự toán tỉnh giao, 22% dự toán huyện giao, bằng 79% cùng kỳ.

Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, xây dựng cơ bản, quy hoạch, thu hút đầu tư được đẩy mạnh. Huyện đã tổ chức triển khai Quy hoạch vùng huyện, Quy hoạch mở rộng thị trấn Đầm Hà đến năm 2040, quy hoạch các xã; triển khai các nội dung sau khi quy hoạch chung các xã được phê duyệt; hoàn thiện đồ án quy hoạch chi tiết các điểm sản xuất, kinh doanh xin chấp thuận chủ trương đối với các quy hoạch; hoàn thiện trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án Khu đô thị phía nam trung tâm thị trấn Đầm Hà, và dự án khu dân cư phía nam chợ huyện Đầm Hà. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường.

Việc thực hiện chủ đề công tác năm về “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; chất lượng giáo dục – đào tạo; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh” được tập trung chỉ đạo, đạt kết quả tích cực. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, việc làm, văn hóa, xã hội, thể thao, tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

   Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ huyện cũng đã thảo luận, cho ý kiến về Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; kết quả thực hiện chủ đề công tác “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; chất lượng giáo dục – đào tạo; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh” 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; tờ trình Đề nghị cho ý kiến phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình cải tạo, nâng cấp giao thông nông thôn huyện Đầm Hà giai đoạn 2024 – 2025; Tờ trình về việc xin ý kiến phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp Giáo dục năm 2024; Tờ trình về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Nội dung, chương trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 21; Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021- 2026. Kết quả thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; kế hoạch thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2024;  Báo cáo các nội dung Ban Thường vụ Huyện ủy đã giải quyết giữa hai kỳ Hội nghị thường kỳ của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Các đại biểu chất vấn và trả lời chất vấn tại hội nghị

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ huyện cũng đã thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn một số vấn đề liên quan đến triển khai thực hiện chủ đề công tác năm “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; chất lượng giáo dục – đào tạo; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”; nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa; thu ngân sách, nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch; công tác vệ sinh môi trường; đầu tư nâng cấp hệ thống kênh mương; việc chấp hành kỉ luật, kỉ cương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao các chỉ số cải cách hành chính.v.v.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: Trong thời gian tới, BCH Đảng bộ huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 16-NQ/HU ngày 10/12/2023 của BCH Đảng bộ huyện đã đề ra, Kết luận số 1141-KL/TU ngày 17/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy, các kế hoạch liên quan đến chủ đề công tác năm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, huyện. Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật của Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh thông tin; sẵn sàng ứng phó hiệu quả với những thách thức an ninh phi truyền thống. Tập trung chỉ đạo triển khai quy định của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới gắn với thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững và Kế hoạch 370-KH/HU ngày 28/12/2023 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 BCH Đảng bộ tỉnh. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng hoạt động của các chi, đảng bộ. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức Đảng gắn với các quy định của Trung ương, của tỉnh. Quan tâm xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “ Đảng bộ 4 tốt”; tiếp tục quan tâm công tác cán bộ gắn với chuẩn bị công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025 – 2030. Tăng cường kiểm soát, quản lí chặt chẽ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, đạo đức, lối sống và thực hiện quy định về nêu gương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỉ luật Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Tăng cường công tác nắm tình hình, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác phối hợp. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI. Tập trung triển khai hiệu quả các đề án trồng cây ăn quả, trồng rừng gỗ lớn; tăng sản lượng, chất lượng, giá trị của sản phẩm OCOP và các sản phẩm nông nghiệp. Hoàn thành việc thành lập 2 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; mở rộng diện tích trồng trọt, chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao; tập trung hoàn thành giao khu vực biển, bãi triều. Rà soát, khắc phục hệ thống kênh mương để phục vụ sản xuất. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Tập trung các giải pháp thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công; triển khai đề án giao thông nông thôn. Quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Phát triển du lịch trải nghiêm, du lịch cộng đồng, hình thành tuyến điểm du lịch trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả quản lí Nhà nước. Tập trung triển khai Luật đất đai và các luật có liên quan đến người dân và doanh nghiệp gắn với đẩy nhanh tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cải thiện điểm số và xếp hạng các chỉ số cải cách hành chính. Triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm. Tập trung giảm nghèo bền vững; nâng cao đời sống cho nhân dân; nâng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch. Nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa. Triển khai các giải pháp hiệu quả bảo tồn, phát triển văn hóa. Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, lao động, việc làm. Đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh.

Thanh Nga – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH huyện Đầm Hà)